Bildiri Konusu:Otizmli Spektrum Bozukluğu olan Bireylerin Eğitimi


Otı̇zm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Robotı̇k Kodlama Öğretı̇mı̇nı̇n Etkı̇lı̇lı̇ğı̇
Son yıllarda; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (Science-Technology-Engineering-Math, [STEM]), Otizm Spektrım Bozukluğu’na (OSB) sahip bireylerin eğitiminde artan ilgi gören temel içerik öğretimi alanlarından biri haline gelmiştir. OSB’li bireylerin görsel uzamsal yetenekleri, yüksek konsantrasyonları, mantıksal düşünme becerileri ve teknolojiye duydukları ilgi STEM alanına yatkın olduklarını göstermektedir. OSB'li bireylerin üniversite tercihleri incelendiğinde, diğer yetersizlik grubundaki akranlarına kıyasla STEM ile ilişkili alanları daha fazla tercih etmelerine rağmen kabul oranlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. OSB’li bireylerin STEM alanlarında yetersiz temsil edilme sebebinin bilişsel becerilerdeki sınırlılıklarından ziyade; eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği, problem çözme gibi bilgi işlemsel düşünme becerileri ile ilişkili sınırlılıklarından kaynaklandığı ve robotiklerin bu sınırlılıkları ortadan kaldırmada faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, OSB’li bireylerin STEM’e olan yatkınlığının erken yaşta robotiklerle desteklenmesinin, bu bireylerin STEM alanlarında kariyer yapma olanaklarını artırabileceği öngörülmektedir.
Bu araştırmanın amacı, erken çocukluk döneminde olan OSB’li bireylere doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan robotik kodlama eğitiminin etkililiği belirlemektir. Araştırmada, tek denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubu, yaşları 5 ile 6 arasında değişen bir kız ve iki erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öğretim oturumlarında, fiziksel bloklarla kodlama yapmaya imkân sağlayan “Code-a-pillar” isimli kodlama aracı tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında iki, üç ve dört basamaklı robotik kodlama becerisine ilişkin öğretim oturumları düzenlenmiştir.
Araştırma bulguları, erken çocukluk dönemindeki OSB'li bireylere doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan robotik kodlama eğitiminin oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan üç katılımcı da; ikili, üçlü ve dörtlü kodlarda hedeflenen ölçütü karşılamıştır. Öğretim oturumları sona erdikten iki ve dört hafta sonra düzenlenen izleme oturumlarında, katılımcıların edindikleri becerileri sürdürdükleri görülmüştür. Bununla birlikte, iki katılımcının edindiği kodlama becerilerini “Think&Learn Code-a-pillar” isimli sanal kodlama uygulamasına genelleyebildiği görülmüştür. Araştırmada yer alan katılımcıların sınıf öğretmenlerinden ve ebeveynlerinden elde edilen sosyal geçerlik bulguları, erken çocukluk döneminde olan OSB’li bireylere doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan robotik kodlama öğretimine yönelik görüşlerin olumlu olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Robotik, Kodlama, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri, STEM