Bildiri Konusu:Aile Eğitimi ve Katılımı


ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELER ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYOR?
Bu çalışmada özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin, özel eğitimde aile eğitimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve ilgili kurum, kuruluşlara ve yasa yapıcılara yol gösterici çerçeve sunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla özel eğitimde aile eğitimin kendilerine neyi ifade ettiğine, önemine, yasal dayanaklarına, aile gereksinimlerine, ailenin eğitime olan ihtiyacına, özel gereksinimli çocuğu olan ailenin yaşadığı durumlara da değinilecektir. Özel gereksinimli çocukların var olan ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimlerini sürdürmesi, gündelik yaşamda bağımsız olma ve sosyalleşmelerinin sağlanması için onları en iyi tanıyan grup olan ailelerden destek alınmalıdır. Aile eğitimi, çocuğunun gelişimini sürdürme, destekleme ve gereksinimlerini karşılayabilme noktasında ilgili uzmanların katılımı ile işbirliği kurulup aile üyelerinin de etkin olacağı bilgi ve beceri öğretimidir. Özel gereksinimli çocuğu olan aileler, aile eğitimleri ile hem ailenin hem de çocuklarının ihtiyaçlarının belirlenip karşılanmaya çalışılması, çocukların gelişimini sürdürme ve destekleme de ilgili uzmanlarla iş birliği içerisinde etkin iletişim kurma, anne ve baba rollerini güçlü bir hale getirmeye yönelik etkili müdahaleler içerir. Aile eğitimlerinin etkili ve başarılı olabilmesi için ailelerin var olan gereksinimleri, bilgiyi edinme kaynakları ve kendilerine sunulan destekler göz önüne alınarak gerekli planlamalar yapılmalıdır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiş olup, araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yüz yüze ve/veya telefonla görüşmeler yolu ile toplanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan ve özel gereksinimli çocuğu olan 8 ebeveyndir. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre ortaya çıkan temalar özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin; almış oldukları özel eğitim hizmetleri süreci ile ilgili deneyimleri, ailelere göre özel eğitimde aile eğitiminin önemi, ailelerin aile eğitimine yönelik ihtiyaçları, aile eğitimin planlanma süreci ve paydaşlara önerilerdir. Elde edilen veriler kongrede sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: özel eğitim, aile, aile eğitimi, özel gereksinimli çocuğu olan aile