Bildiri Konusu:Kaynaştırma/ Bütünleştirme Uygulamaları


Kaynaştırmaya İlişkin Sunulan Yeterlik Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Yeterliklerine ve Tutumlarına Olan Etkisi: İyi Bir Kaynaştırma İyi Bir Uygulayıcı İster Projesi
Bu araştırmanın amacı ileride kaynaştırma ortamında çalışması muhtemel olan öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin yeterliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli bir proje (No: 1129B372200966) kapsamında verilen 30 saatlik bir yeterlik eğitiminin öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik yeterliklerine ve tutumlarına olan etkisini incelemektedir. Araştırmada deneysel modellerden tek grup ön test-son test model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin farklı üniversitelerinde dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 39 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adayları amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından uzman görüşlerine dayalı olarak geliştirilen “Demografik Bilgi Formu”, Sharma, Loreman ve Forlin (2011) tarafından geliştirilen Bayar (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan “Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği” ve Ergin (2019) tarafından geliştirilen “Kaynaştırma Tutumları Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizi için bağımlı örneklemler t-testi ve betimleyici istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda verilen eğitimin öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin yeterliklerini ve kaynaştırmaya yönelik olumlu tutumlarını arttırmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak sunulan eğitimin öğretmen adaylarının olumsuz tutumlarını da azalttığı belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlar ışığında öğretmen adaylarının kaynaştırma uygulamalarındaki yeterliklerinin arttırılması amacıyla lisans ders programlarına kaynaştırma eğitimi yapılan okullarda staj yapması sağlanabilir. Hâlihazırdaki lisans derslerinin öğretiminin etkileşimli bir biçimde yapılması ve bunun sağlanabilmesi için uygun koşullar yaratılabilir. Uygulama derslerine ek olarak sistemde hâlihazırda çalışan öğretmenlerle ortak çalışmalar yürütmeleri sağlanabilir. Benzer nitelikte bir eğitim daha geniş gruplara ve daha uzun süreli biçimde uygulanabilir ve bunun etkisi incelenebilir. Farklı katılımcılarla benzer çalışmalar yürütülebilir. Formasyon eğitimi alan öğretmen adayları ile benzer bir çalışma planlanabilir. Diğer deneysel modeller de dikkate alınarak yeni çalışmalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, Yeterlik, Tutum, Öğretmen Adayları