Bildiri Konusu:Kaynaştırma/ Bütünleştirme Uygulamaları


Kaynaştırmaya İlişkin Sunulan Yeterlik Eğitimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüş ve Deneyimleri: İyi Bir Kaynaştırma İyi Bir Uygulayıcı İster Projesi
Kaynaştırma eğitimi, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin bilişsel, akademik, bedensel, duygusal ve sosyal becerilerinin gelişmesinde fayda sağlamaktadır (Türk, 2011). Ancak bu eğitimin kaynaştırma konusunda yetkin öğretmenler tarafından başarılı biçimde uygulandığında etkili sonuçları olduğu görülmektedir. Bu noktada öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarında önemli bir role sahip oldukları söylenebilir (ERG, 2011; Güleryüz ve Özdemir, 2015). Ancak halihazırda uygulanan kaynaştırma eğitimi uygulamalarının yetersiz kaldığı belirtilmektedir (Kurt, 2022). Nitekim mevcut durumda uygulamaların yetersiz kaldığını belirten birçok çalışma da bulunmaktadır (örn. Deniz ve Çoban, 2019; Demir ve Açar, 2010). Buna ek olarak öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarını etkili bir şekilde uygulayabilmesi için bu uygulamalara ilişkin tutumları da önem taşımaktadır. Araştırmalar incelendiğinde, kaynaştırmaya yönelik tutumların bilgi ve yeterlikle ilişki olabileceği saptanmıştır (Gözün ve Yıkmış, 2004; Ozokcu, 2018). Dolayısıyla geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarına kaynaştırma uygulamalarına ilişkin verilen yeterlik eğitimlerinin hem yeterliklerini hem de olumlu tutumlarını arttıracağı düşünülmektedir. Ayrıca verilen eğitimler sonucunda öğretmen adaylarının konuya ilişkin görüş ve deneyimlerini incelemek yapılacak yeni uygulamaların geliştirilmesi ve aksaklıklarının giderilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı kaynaştırma ortamında çalışması muhtemel olan öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin yeterliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli bir proje (No: 1129B372200966) kapsamında verilen 30 saatlik bir yeterlik eğitimine yönelik öğretmen adaylarının görüş ve deneyimlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu “İyi Bir Kaynaştırma İyi Bir Uygulayıcı İster” isimli TÜBİTAK destekli projeye katılan 14 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı-yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yoluyla NVivo 11 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; katkılar, bakış açısı, olumsuzluklar, planlanan uygulamalar ve projeden beklentiler olmak üzere beş kategori ve 38 alt kategoriye ulaşılmıştır.
Kaynaklar
Demir, M. K., ve Açar, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin düşünceleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3) 749-770.
Deniz, E., ve Çoban, A. (2019). Kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 734-761.
ERG. (2011). https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/KaynastirmaDestekModeli.pdf adresinden 1 Haziran 2022 tarihinde alınmıştır.
Gözün, Ö., ve Yıkmış, A. (2004). Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 65-77.
Güleryüz, B., ve Özdemir, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 53-64.
Kurt, A. (2022). Bütünleştirmenin tarihsel gelişimi, mevcut durumu ve yaşanan sorunlar. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 16-34.
Ozokcu, O. (2018). The relationship between the turkish pre-service teachers’ attitudes and self-efficacy beliefs concerning inclusive. International Online Journal of Educational Sciences, 10(3), 303-324.
Türk, N. (2011). İlköğretim okullarında uygulanan kaynaştırma eğitimi ile ilgili sosyolojik bir araştırma (Denizli örneği) (Yayımlanmamış doktora tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, Görüş, Öğretmen Adayları