Bildiri Konusu:Zihin Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere İngilizce Tanışma Cümlelerinin Öğretiminde Dijital Diyalog Kartlarıyla Öğretimin Etkililiği
Zihin yetersizliği olan öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce edinimi hakkında yapılan araştırmalar incelendiğinde, bu öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizce’yi sınıflarında yaygın olarak uygulanan yöntemlerle öğrenemedikleri görülmektedir ancak yabancı dil öğrenme kabiliyetlerinin olduğu, bunun için öğrencinin özelliklerine göre bilimsel olarak kanıtlanmış öğretim yöntemleri kullanılarak profesyonel bir şekilde öğretim ve öğrenme süreçlerinin planlanması gerektiği belirtilmektedir (McLean, Heagney ve Gardner, 2003; Krapez, 2010; Zeybek, 2015; Rodriguez Carreon ve Serratı Salazar, 2017). Ayrıca bütünleştirme uygulamalarının yaygınlaşmasıyla gün geçtikçe daha fazla sayıda özel gereksinimli öğrenci İngilizce derslerine girmekte ve okullarında yapılan projeler aracılığıyla yurt dışına çıkarak o ülkenin vatandaşları ile evrensel dil olan İngilizce’yi kullanarak iletişim kurmaları beklenmektedir. Alanyazında ikinci dilin birinci dilden bağımsız bir şekilde öğrenilebileceği ve yabancı bir dil öğrenmenin özel gereksinimli öğrencilerin sosyal çevreye katılımlarını olumlu yönde etkileyeceği (Florian ve Rouse, 2001; Wire, 2005; Bawa ve Osei, 2018) vurgulanmaktadır. Bu araştırmada, zihin yetersizliği olan öğrencilere İngilizce tanışma cümlelerinin ve karşılıklı diyalog kurmanın öğretilmesinde doğrudan öğretimin görselleştirilmiş diyalog kartı ile birlikte kullanımının etkililiği araştırılmıştır. Araştırmaya hafif derecede zihin yetersizliği olan dört öğrenci ile başlanmış ancak bir öğrenci devamsızlık yaptığı için çalışmadan ayrılmış ve araştırma üç öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırmada, İngilizce tanışma cümlelerinin ve karşılıklı diyalog kurma becerisinin öğretilmesinde tek denekli araştırma modellerinden yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın üç bağımlı değişkeni bulunmaktadır. Araştırmanın birinci bağımlı değişkeni katılımcıların tanışma diyaloğu için belirlenmiş olan sekiz İngilizce cümleyi doğru telaffuz ederek okumaları, ikinci bağımlı değişkeni bu cümlelerin Türkçe anlamlarını söylemeleri, üçüncü bağımlı değişkeni ise katılımcıların karşılarndaki kişiyle anlamlı şelide diyaloğu başlatarak uygun şekilde sürdürmeleridir. Araştırmanın bağımsız değişkeni, İngilizce diyalog becerisinin öğretiminde görselleştirilmiş dijital diyalog kartının kullanıldığı doğrudan öğretim yöntemidir. Araştırma bulguları doğrudan öğretim yönteminin görselleştirilmiş diyalog kartı ile birlikte kullanılmasının üç katılımcıya hedef davranışları öğretmede etkili olduğunu göstermiştir. Katılımcıların öğretim bittikten sonra hedef davranışlara ilişkin kişiler, ortamlar ve araçlar arası genellemeyi sağladıkları ve 2, 4 ve 6 hafta sonra hedef davranışları yüksek oranda sürdürdükleri görülmektedir. Araştırmanın sosyal geçerlik bulguları katılımcıların ebeveynlerinin çalışmadan memnun kaldıklarını ve araştırmaya ilişkin olumlu görüşler ifade ettiklerini göstermektedir. Araştırma sonunda ileriye yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Bawa, A., & Osei, M. (2018). English Language Education and Children with Intellectual Disabilities, International Journal of Development and Sustainability, 7 (11), 2704-2715.
Florian, L. & Rouse, M. (2001). Inclusive Practice in English Secondary Schools: Lessons learned. Cambridge Journal of Education, 31(3), 399-412. DOI: 10.1080/03057640120086648
McLean, P., Heagney, M., & Gardner, K. (2003). Going Global: The implications for students with a disability. Higher Education Research & Development, 22(2), 217-228. DOI: 10.1080/07294360304109
Rodríguez Carreón, Y. S. & Serrato Salazar, D. I. (2017). Teaching students with intellectual disability to use English through pragmatics. RIE-UANL Revista de Investigacion Educative, 4(4), 60-79.
Wire, V. (2005). Autistic spectrum disorders and learning foreign languages. Support for Learning, 20(3), 123-128.
Zeybek, Ö. (2015). İlköğretim okullarındaki İngilizce öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüş ve önerileri. (masters dissertation), Institue of Education Science, Anadolu University.

Anahtar Kelimeler: zihin yetersizliği, İngilizce cümle öğretimi, İngilizce diyalog kurma becerisi öğretimi, dijital teknoloji, yabancı dil olarak İngilizce öğretimi