Bildiri Konusu:Öğrenme Güçlüğü olan Bireylerin Eğitimi


Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Psikolojik Sağlamlık ve Okula Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan bireylerin akademik alanda yaşadıkları güçlükler okul başarısını ve motivasyonunu etkilediği gibi bireyin psikolojik sağlamlığını da büyük ölçüde etkilemektedir. Buna karşın alanyazın incelendiğinde bu çocukların okul motivasyonları ve psikolojik sağlamlıklarını inceleyen az sayıda araştırmaya rastlanmıştır. Bu anlamda araştırmanın amacı, ÖÖG olan çocukların psikolojik sağlamlık ve okula yönelik tutumlarını farklı demografik özelliklere göre incelemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma grubunu Kayseri ilinde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenimine devam eden ve ÖÖG tanısı almış 7-16 yaş arasındaki bireyler oluşmaktadır. Araştırma grubunu 222 (%56,6) erkek, 170 (%43,4) kız olmak üzere 392 birey oluşturmaktadır. Katılımcıların 106’sı (%27,0) 7-10, 242’si (%61,8) 11-14, 44’ü (%11,2) 15-16 yaş aralığında yer almaktadır. Katılımcılardan 58'i (%14,8) ÖÖG haricinde ek bir tanıya sahiptir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (ÇGPSÖ-28) ve Okul Tutum Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ve Doğrusal Regresyon analizleri, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde erkek katılımcıların psikolojik sağlamlıkları, kız olanların psikolojik sağlamlıklarından yüksek olduğu belirlenmiştir. Akademik başarı arttıkça bireylerin psikolojik sağlamlık düzeyleri artmaktadır. Bireylerin anne ve babalarının aynı evi paylaşması, ÖÖG olan çocukların psikolojik sağlamlıkları üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Katılımcıların okul tutum değerlendirme puanları erkeklerde kızlara oranla daha yüksektir. Okul tutum değerlendirme alt boyutlarından motivasyon/öz düzenleme puanları ise bireylerin akademik başarıları arttıkça pozitif yönde etkilenmektedir. ÖÖG olan bireylerin psikolojik sağlamlık düzeyi, okul tutum değerlendirme düzeyleri üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Bireylerin psikolojik sağlamlık düzeyi okul tutum değerlendirme düzeyini anlamlı bir biçimde yordamaktadır. Psikolojik sağlamlık düzeyi arttıkça okula yönelik olumlu tutumlar geliştirme olasılığı da artmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ilgili alanyazınla karşılaştırılarak bildiri sunumunda tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Özel öğrenme güçlüğü, psikolojik sağlamlık, okula yönelik tutum.