Bildiri Konusu:Kaynaştırma/ Bütünleştirme Uygulamaları


Destek Eğitim Odasında Hayat Bilgisi Öğretimi
Uluslararası ve ulusal yasa, yönetmelik ve anlaşmalar gereğince eğitim özel eğitim gereksinimli öğrencilerin (ÖGÖ) en temel hakkıdır. ÖGÖ’ lerin bağımsız yaşam becerilerini öğrenebilmeleri için bu haktan en iyi şekilde faydalanmaları amacıyla başarılı kaynaştırma uygulamaları (BKU) sürecine dahil edilmeleri ve bu bağlamda en az kısıtlanmışlık ilkesine uygun olarak etkili öğretimden yararlanabilmeleri önemli bir gerekliliktir. BKU’ da ÖGÖ’ lere yönelik akademik (Türkçe, hayat bilgisi, matematik, sosyal bilgiler gibi.) ve akademik olmayan (özbakım, sosyal iletişim gibi.) becerilerinin etkili öğretiminin gerçekleştirilmesi süreci birçok unsurdan (öğretmen, ÖGÖ, akranlar aile, uzmanlar, destek hizmetler ve ek hizmetler) oluşmaktadır. Bu unsurlardan destek hizmetler kapsamında olan destek eğitim odaları (DEO) uygulaması, BKU’ nun gerçekleştirilmesi konusunda ayrı bir yere ve öneme sahiptir. DEO’larda eğitim öğrencilerle bireysel ya da küçük gruplar (benzer performans gösteren en fazla üç kişi) şeklinde uygulandığı için ÖGÖ’ lerin ihtiyaçlarına göre planlanmaktadır. Bu nedenle DEO’ larda hem akademik hem de akademik olmayan beceriler daha etkili ve verimli olarak çalışılabilmektedir. Diğer yandan akademik beceri öğretimi kapsamında yer alan ve ÖGÖ’ lere yönelik bağımsız yaşam becerisi öğretimi sürecinde hayat bilgisi öğretimi ayrı bir öneme sahiptir. ÖGÖ’ lere yönelik DEO’ da hayat bilgisi öğretimi sürecinde fiziksel ortam, öğretim sunumu ve öğretimin değerlendirilmesinde uyarlamalar (düzenlemeler) yapılmasıyla BKU amacına ulaşmak mümkün olabilecektir. Ancak alan yazın incelendiğinde, DEO’ da hayat bilgisi öğretimi sürecinde uyarlamaların yer aldığı sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu problem durumundan hareketle araştırmanın amacı; ÖGÖ’ lere yönelik BKU kapsamında, destek eğitim odalarında (DEO) görev yapan sınıf öğretmenlerinin (1.-3. Sınıf) hayat bilgisi öğretimi sürecinde gerçekleştirdikleri uyarlamalarının belirlenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması desenine uygun olarak yürütülecektir. Verilerin toplanması için önceden hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanacaktır. Elde edilecek veriler içerik analiziyle tema, alt tema ve kodlara dönüştürülecektir. İçerik analizi sonucu ulaşılan bulgulardan hareketle tartışma, sınırlılıklar ve önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Başarılı kaynaştırma uygulamaları, destek eğitim odası, özel eğitim gereksinimli öğrenciler, hayat bilgisi öğretimi, uyarlamalar.