Bildiri Konusu:Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi


ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FoMO KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE BU ZORLUKLARIN AİLE VE SOSYALLEŞMESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Özel yetenekli öğrenciler zihinsel farklılıklarının yanında, olağandışı farklılaşabilen sosyal ve duygusal gelişimleri ile bunlara paralel olarak gelişemeyen fiziksel özellikleri nedeniyle özel eğitim grupları içinde kabul edilmektedir. Bu farklılıklar çoğu zaman erken olgunlaşma ve sosyalleşme durumlarını da beraberinde getirebilmektedir. Özel yetenekli öğrenciler erken gelişim süreçleri ve akran gruplarından farklılaşmaları sebebiyle teknolojiye ve sosyal medyaya daha fazla ilgi duyabilmekte ve bu ilgileri erken dönemde yoğun internet kullanımı ve sosyal medya üyelikleri ile sonuçlanabilmektedir. Akran gruplarıyla okul, park ve sinema gibi doğal çevrelerde hızlı bir şekilde sosyalleşmekte sorun yaşayan ya da daha geniş bir kitleye ulaşmak isteyen özel yetenekli öğrencilerin sosyal medya ve ekran kullanım süreleri artmakta ve aileleri tarafından kontrol edilmesi zorlaşmaktadır. Kontrol dışı artan internet kullanımı ve erken dönemde sosyal medya hesaplarına sahip olunmasından doğan gelişmeleri kaçırma korkusu-FoMO’nun (Fear of Missing Out) günümüzde yetişkin gruplarla yapılan çalışma sayısının hızla arttığı görülmektedir ancak küçük yaş grupları ve ergenlik döneminde olan öğrenci gruplarıyla yapılan çalışmalara ise gereksinim duyulduğu düşünülmektedir. Bu gereksinimden hareketle mevcut araştırmada, özel yetenekli öğrencilerin sosyal medya kullanımı sürecinde gelişmeleri kaçırma durumlarının ve yaşadıkları zorlukların tespit edilerek bu zorlukların aile yaşantılarına ve akranlarıyla sosyalleşmelerine ilişkin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ortaokul ve lise seviyelerinde öğrenim gören özel yetenekli kaynaştırma öğrencilerinin görüş ve önerilerinin alındığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın verilerinin sayısal çözümlemesinde frekans kullanılarak bulgular nicel olarak sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular; özel yetenekli öğrencilerin çoğunlukla internet kullanımı esnasında çevresinde olanları kaçırmış hissettiklerini, internet kullanamadıkları zamanlarda sosyal medyadaki süreci kaçırdıklarını ve gelişmelerden geri kaldıklarını düşündüklerini ve sosyal medya kullanımlarının anı kaçırma bağlamında sosyalleşme süreçlerine hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilediğini belirttiklerini ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonuçları ışığında ileriye yönelik öneriler dinleyiciler ile paylaşılacaktır.


Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Özel yetenek, FoMO (gelişmeleri kaçırma korkusu), Aile iletişimi, Sosyalleşme.