Bildiri Konusu:Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar/Etkili Uygulamalar


Aşamalı Yardımla Öğretim Yönteminin Etkililiğini İnceleyen Araştırmaların Meta-Analizi
Bu araştırmanın amacı aşamalı yardımla öğretim yönteminin etkililiğini inceleyen tek denekli araştırmaların betimsel ve meta analizini gerçekleştirmektir. Bu amaçla araştırmada ilk olarak Web of Science, JSTOR, Worldcat.org, PsycINFO, PsycARTICLES, EBSCOhost, ScienceDirect, ERIC, ProQuest, UMI, Thesis Global ve Open Dissertation veri tabanlarında aşamalı yardım (graduated guidance), fiziksel ipucu (physical prompting), elle yönlendirme (manual prompting) gibi anahtar kelimeler kullanılarak taramalar yapılmıştır. Ardından ulaşılan makaleler ve tezler dahil etme ve dışlama ölçütleri açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Dahil etme ölçütlerini karşılayan 27 araştırma What Works Clearinghouse (WWC) Standartları kapsamında belirlenen niteliksel göstergelere göre incelenmiş, niteliksel göstergeleri karşılayan ya da koşullu karşılayan 11 araştırma ileri analizlere alınmıştır. Bu kapsamda ilgili araştırmalar hem katılımcı özellikleri, bağımlı ve bağımısz değişken özellikleri, ortam özellikleri, öğretim düzenlemesi, araştırma deseni, uygulama özellikleri, sosyal geçerlik, kalıcılık, genellemeye ilişkin özellikler ve bulguları açısından betimsel olarak analiz edilmiş hem de bu araştırmalar için örtüşmeyen veri yüzdesi, Tau-U ve ilerleme oran farkı teknikleri kullanılarak etki büyüklüğü hesaplaması yapılmıştır. Son aşamada ise aşamalı yardımla öğretim yönteminin bilimsel dayanaklı bir uygulama olup olmadığını belirlemek üzere yüksek düzeyde etki büyüklüğüne sahip 7 araştırma “5 (niteliksel göstergeleri karşılayan ya da koşullu karşılayan en az beş araştırmanın olması)-3 (araştırmaların en az üç farklı coğrafi bölgede yazarları örtüşmeyen en az üç araştırmacı grubu tarafından yürütülmüş olması)-20 (araştırmaların en az 20 katılımcı ile yürütülmüş olması)” kuralı dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmada dahil etme ve dışlama ölçütleri, niteliksel göstergeler, görsel analiz, betimsel analiz, verilerin dijitalleştirilmesi ve etki büyüklüğü olmak üzere altı aşamada güvenirlik verisi toplanmıştır. Güvenirlik bulgularının %88.3–100 aralığında değiştiği araştırmanın bulguları aşamalı yardımla öğretim yönteminin bilimsel dayanaklı bir uygulama olduğunu, ancak araştırmaların büyük çoğunluğunun (n=20) etkisiz olarak değerlendirildiğini göstermiştir. Elde edilen bulgular alanyazın bağlamında tartışılmış, yeni araştırmalara ve uygulamacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aşamalı yardımla öğretim, tepki ipuçları, sistematik öğretim