Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi
Bu araştırma, bibliyometrik analiz sonuçlarına dayalı olarak Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi'nde yayımlanan makaleleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin ilk özel eğitim dergisi olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 1991 yılında yayın hayatına başlamıştır. Devamında 2006 yılından itibaren WoS veri tabanında taranmaya başlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi'nde 2006-2022 yılları arasında yayınlanan makaleler yıllara ve atıflara göre dağılımını, ortak yazar-yazar ağ yapısını, ortak üniversite ağ yapısını, ortak atıf kaynak ağ yapısını, ortak anahtar kelime yapısını, en fazla atıf alan makaleleri ve en fazla yayın yapan yazarları tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. WOS veri tabanından 2006-2022 yılları arasında yayımlanmış 314 araştırmaya ulaşılmış, bu araştırmaların yıllara göre dağılımı belirlenmiş, en çok atıf alan makaleler ve en fazla yayın yapan yazarlar tespit edilmiş, ortak üniversite ağ yapısı, ortak yazar ve atıf analizi gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda 2006-2022 yılları arasındaki tüm makaleler araştırmaya dahil edilerek bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Analizler, derginin yayınlarının istatistiksel özelliklerini açıklamak ve görselleştirmek için VOSviewer programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 2006-2022 yılları arasında yayınlanan makale sayısı artış göstermiştir. 2021 yılı hem en fazla yayın (n=42) hem de en fazla atıf (n=119) yapılan yıl olmuştur. Atıf sayıları 2017 ve 2021 yılları arasında belirgin bir artış göstermiştir. Makalelerin konularına bakıldığında, Otizm ve Gelişim Bozuklukları terimi en sık kullanılan konu başlığıdır. Bunun ardından Dil ve Dilbilim ile Eğitim ve Eğitim Araştırması konuları öne çıkmaktadır. Anahtar kelime analizi yoluyla makalelerde en sık kullanılan anahtar kelimeleri belirlemiştir. Otizm Spektrum Bozukluğu, Özel Eğitim, Okuduğunu Anlama, Öğrenme Güçlüğü, Üstün Zekalı ve Kanıt Temelli Uygulamalar anahtar kelimeleri öne çıkmıştır. En çok atıf alan makaleler incelendiğinde Kargin vd. (2015) tarafından yayımlanan "Study for Developing the Test of Early Literacy for Turkish Kindergarten Children" başlıklı makalenin en fazla atıf (n=19) aldığı görülmüştür. Anadolu Üniversitesi, en fazla makale (n=64, %20.189) yayınlayan kurum olarak öne çıkmıştır. Sonuç olarak, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi'nin bibliyometrik analizi, derginin gelişimi, konu odakları ve en fazla atıf alan çalışmaları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu analizler, özel eğitim alanındaki araştırmacılar ve kurumlar için faydalı bir kaynak olabilir.
Anahtar Kelimeler: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, bibliyometri, ağ analizi.