Bildiri Konusu:Öğrenme Güçlüğü olan Bireylerin Eğitimi


Okul Öncesi Çocuklarının Çalışma Belleği Performansları ile Erken Aritmetik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Matematik becerilerinin gelişimine ilişkin erken dönemde hem aritmetik becerilerinin ilk aşamalarını hem de problem çözme becerilerinin daha sonraki gelişimini etkilemesi açısından ÇB önemli bir bilişsel faktör olarak ortaya çıkmaktadır (Alloway ve Alloway, 2010). Okul öncesinde çocukların çalışma belleği performanslarının ileri dönemlerde matematik performanslarını etkilediği ve sözel çalışma belleğinde güçlük yaşayan çocukların matematik ve okuma problemleri açısından risk altında olduğu belirtilmektedir (Krajewski ve Schneider, 2009). Erken aritmetik becerilerinin gelişimine bakıldığında görsel-mekansal ÇB’nin daha etkin bir bileşen olduğu ifade edilse de (Andersson ve Lyxell, 2007), farklı çalışma bulgularının da olduğu da görülmektedir (Krajewski ve Schneider, 2009). Bu çerçevede bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemde çocukların çalışma belleği performansları ile erken aritmetik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bu araştırma nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 60-72 ay aralığındaki tipik gelişim gösteren çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları veli onam formu, Çalışma Belleği Ölçeği (Ergül, Özgür Yılmaz ve Demir, 2018) ve Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Erken Matematik Becerileri Değerlendirme Aracı (Dalga, Güldenoğlu ve Kargın, 2020)’dır. Verilerin toplanmasına ilişkin gerekli izinlerin alınmasının ardından belirlenen okullarda her sınıftan beş katılımcının seçkisiz atama yoluyla belirlenmesi planlanmıştır. Veri toplama sürecine başlanmış olup, süreç halen devam etmektedir. Araçlar her bir katılımcıya bireysel olarak uygulanmaktadır. Araçların uygulanması sıra etkisini kontrol etmek amacıyla araçlar farklı sıralarda uygulanmaktadır. Veri toplama sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılacaktır. Verilerin öncelikle çalışma belleği ve erken matematik alt test puanlarına ilişkin normallik analizleri yapılarak betimsel istatistikleri incelenecektir. Verilerin normal dağılıma sahip olması durumunda Basit Doğrusal Korelasyon analizi, verilerin normal bir dağılıma sahip olmaması durumunda Spearman Sıra Farkları Korelasyon Hesabı analizi yürütülecektir. Çalışmadan elde edilecek bulguların okul öncesindeki çocukların farklı çalışma belleği bileşenlerinde gösterdikleri performans ile erken aritmetik becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından alanyazına ek bulgular sağlayacağı düşünülmektedir.
Kaynakça
Anahtar Kelimeler: Çalışma Belleği, Okul Öncesi, Öğrenme Güçlüğü Risk Grubu, Erken Aritmetik Becerileri