Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim


Özel Gereksinimi Olan Öğrencilere Fen Kavramlarının Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Etkililiğinin İncelenmesi
Artırılmış gerçeklik (AG), öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirme potansiyeli gösteren teknolojilerden biridir. AG, sanal nesneleri ve bilgileri gerçek dünyanın üzerine yerleştiren ve kullanıcıların hem fiziksel hem de sanal ortamlarla aynı anda etkileşime girmesine olanak tanıyan teknolojiler olarak tanımlanmaktadır. AG teknolojisi, fen eğitiminde özel gereksinimli öğrencilere; çok duyulu bir öğrenme deneyimi, görsel, işitsel ve dokunsal geri bildirim, öğrencilerin bireysel gereksinimlerine ve öğrenme stillerine göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sağlayarak soyut kavramları daha somut hale getirmeye olanak tanır. İlgi çekici ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlama, anlamayı geliştirme, motivasyonu artırma ve gerçek dünya uygulamaları sunma özelliği AG’yi eğitimciler için umut verici bir eğitim aracı haline getirmektedir. Özel gereksinimi olan öğrencilere fen kavramlarının öğretiminde AG kullanımını destekleyen bazı kanıtlar olsa da bu alandaki araştırmaların daha da yaygınlaştırılmasına gereksinim vardır. Mevcut çalışmanın amacı özel gereksinimi olan öğrencilere fen kavramlarını (uzay araçları, hayvan hücresi organelleri ve iç organlar) ve fen kavramlarıyla ilişkili hedeflenmeyen bilgileri öğretmede AG teknolojilerinin etkinliğini incelemektir. Bunun yanı sıra çalışmada özel gereksinimi olan öğrenciler için AG’nin sosyal açıdan kabul edilebilir bir uygulama olup olmadığının değerlendirilmesi de hedeflenmiştir. Çalışmada yaşları 12-13 arasında değişen, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan zihin yetersizliği tanılı üç öğrenci yer almıştır. Çalışma, tek-denekli deneysel araştırma desenlerinden katılımcılar arasında yinelenen davranışlar arası çoklu yoklama deseni kullanılarak yürütülmüştür. Bulgular, AG’nin özel gereksinimi olan öğrencilerin, fen kavramlarını edinmelerinde, öğretim sona erdikten bir, üç ve beş hafta sonra koruyup farklı araç-gereçlere genelleyebilmelerinde ve fen kavramlarıyla ilişkili hedeflenmeyen bilgileri edinmelerinde etkili olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sosyal geçerlik bulguları ise çalışmada yer alan öğrencilerin fen kavramlarını öğrenmede AG’yi sosyal açıdan kabul edilebilir bulduklarını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Özel gereksinimi olan öğrenciler, Fen bilimleri, Eğitim teknolojisi, Öğrenme için evrensel tasarım