Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


YAPILMA OLASILIĞI YÜKSEK İSTEKLERDE BULUNMA STRATEJİ EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN STRATEJİYİ UYGULAMA VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN SINIF İÇİ GEÇİŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Araştırmada Yapılma Olasılığı Yüksek İsteklerde Bulunma Strateji (YOYİB) Eğitimi ve YOYİB strateji uygulamasının kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında görev alan okul öncesi öğretmenlerinin stratejiyi uygulama durumları ve uygulanan stratejinin özel gereksinimli (ÖG) çocuklar üzerindeki etkileri ile çalışmanın sosyal geçerliliği incelenmiştir.
​ Yarı deneysel desenlerden zaman dizileri modeliile oluşturulmuş araştırmanın bağımlı değişkenleri okul öncesi öğretmenlerin YOYİB stratejisini doğru uygulama düzeyleri ve ÖG çocukların sınıf içi geçiş becerileri, problem davranışları, toplam geçiş süreleri ve bekleme süreleridir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri ise araştırmacı tarafından öğretmenlere sunulan YOYİB Strateji Eğitimi ve okul öncesi öğretmenlerin YOYİB stratejisini uygulama düzeyleridir.
​ Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yürütülen okul öncesi sınıflarda görev yapan 10 okul öncesi öğretmeni ve sınıflarında bulunan 10 ÖG çocuk ve 10 tipik gelişen (TG) çocuk araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır.
Araştırmada öğretmen ve çocuk çıktılarını değerlendirmek amacıyla; 1) Çalışma Grubuna İlişkin Veri Toplama Araçları, 2) Öğretmen Eğitimine İlişkin Veri Toplama Araçları, 3) YOYİB Stratejisi Öğretiminin Etkililiğine İlişkin Veri Toplama Araçları, 4) Çalışmanın Güvenirliği ve Geçerliğine İlişkin Veri Toplama Araçları ve 5) Sosyal Geçerlik Veri Toplama Araçları kullanılmıştır. Öğretmenlere ve çocuklara ilişkin veriler hem grafiksel olarak hem de SPSS 19 paket programı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonuçları incelendiğinde; öğretmenlere sunulan YOYİB Strateji Eğitiminin öğretmenlerin YOYİB stratejisini doğru uygulama yüzdelerinde artışa neden olduğu belirlenmiştir. Sınıf içi geçişlerde YOYİB stratejisinin uygulanması; öğretmenlerin YOYİB stratejisini başarılı şekilde uyguladıkları geçiş sayıları ve sorunsuz geçiş sayılarının yüzdelerindeki artışa; YOYİB stratejisini yanlış şekilde uyguladıkları geçiş sayıları ve gerekli olduğu halde stratejiyi uygulamadıkları geçiş sayılarının yüzdelerindeki azalışta etkili bulunmuştur. Ayrıca sınıf içi geçişlerde ÖG çocuklara uygulanan YOYİB stratejisinin; çocukların sınıf içi geçiş becerilerinin artmasında ve toplam geçiş sürelerinin, bekleme sürelerinin ve problem davranışlarının azalmasında etkili olduğu görülmüştür. Sosyal geçerliğe ilişkin sonuçlar incelendiğinde ise öğretmenlerin kendilerine sunulan eğitimden memnun oldukları ve uygulanan müdahale sonrasında ÖG çocukların incelenen hedef davranışlarının tipik gelişen akranlarının davranışları ile benzer düzeye geldiği belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Özel gereksinimli çocuk, kaynaştırma/bütünleştirme, sınıf içi geçişler, öğretmen eğitimi, yapılma olasılığı yüksek isteklerde bulunma stratejisi.