Bildiri Konusu:Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi


Bir Psikolojik Sağlamlık İncelemesi: İki Kere Farklı Öğrenciler
Psikolojik sağlamlık; güçlükler karşısında olumlu sonuçlar elde etmeyi sağlayan süreç, özellik ya da çıktı; yüksek riskli olarak değerlendirilen durumlarda olumlu sonuçlar elde edebilme ve sosyal yeterliği sürdürebilme, travmatik etkilerden kurtulabilme olarak tanımlanmaktadır. İki kere farklı birey ise matematik, bilim, teknoloji, sosyal sanatlar, görsel, mekânsal veya sahne sanatları veya insan üretkenliğinin diğer alanları gibi bir veya daha fazla alanda yüksek başarı veya yaratıcı üretkenlik potansiyeli ile resmi makamlarca belirlenen kriterlere göre tanımlanmış bir ya da daha fazla engel/yetersizlik gösteren bireyler olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin yanında eşlik eden bir yetersizlik türüne sahip olan bireylerin yani iki kere farklı bireylerin psikolojik sağlamlıklarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, ulaşılabilir örnekleme yoluyla, BİLSEM’lerde öğrenim gören ve yetersizlik türüne sahip olduğunu belirten 11-18 yaş arasındaki 116 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan psikolojik sağlamlığı ölçmek için Ergen Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, yetenek alanı, yeteneğine yönelik tutumu, yeteneğine eşlik eden yetersizlik alanı gibi değişkenlerin belirlenmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin, cinsiyete, göre değişip değişmediğini test etmek amacıyla ilişkisiz örneklemler için t-Testi, yaş düzeyine, sınıf düzeyine, yetenek alanına ve yetersizlik türü durumlarına göre değişip değişmediğini belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan t testi sonucunda iki kere farklı öğrencilerin psikolojik sağlamlığında cinsiyete göre farklılaşma bulunmamıştır. Ayrıca, araştırma grubunda yapılan ANOVA sonucunda psikolojik sağlamlığın yaşa göre farklılaştığı ancak bu farklılaşmanın anlamlı olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Sınıf düzeyine göre bir farklılaşma oluşmamıştır. Yetenek alanı ve yetersizlik türüne göre yapılan analizde karşılaştırma yapılacak gruplardaki katılımcı sayılarının birbirlerine yakın olmamalarından kaynaklı ANOVA yapılamamıştır. Bulgular, ilgili araştırmalarla tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İki Kere Farklı, Özel Yetenek, Psikolojik Sağlamlık, İki Kere Farklı Bireylerin Psikolojik Sağlamlığı, Betimsel Analiz.