Bildiri Konusu:Aile Eğitimi ve Katılımı


ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN VE OLMAYAN EBEVEYNLERİN DEPREMLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN VE OLMAYAN EBEVEYNLERİN DEPREMLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Bu çalışmada deprem sonrası özel gereksinimli ve tipik gelişim gösteren çocukların ebeveynlerinin
depremle başa çıkma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Hatay İl’inde uygulanmış olup bölgedeki ebeveynlerin depremle başa çıkma stratejilerini kullanmalarına yönelik incelemesini içermektedir. Yapılan çalışmada Deprem Stresi ile Başetme Ölçeği kullanılmıştır. Özel gereksinimli olan çocukların ebeveynleri ile tipik gelişim gösteren çocukların ebeveynleri çalışma grubunu oluşturmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının gelişim durumları yaş aralıkları, meslek grubu, eğitim düzeyleri gibi değişkenlere yönelik depremle başa çıkma stratejileri karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 286 özel gereksinimli çocuğu olan ebeveyn, 153 tipik gelişim gösteren çocuğu olan ebeveyn çalışma gurubunu oluşturmuştur. Hatay İl'indeki öğrenci veli gruplarının öğrenci yaş aralığı değişkendir. İlkokul, ortaokul, lise eğitim ve öğretim düzeylerindeki öğrencilerin ebeveynlerine yapılmıştır. Özel gereksinim grubunda bulunan öğrenciler içerisinde ise ilkokul ve ortaokul eğitim düzeyinde yer almaktadır. Öğrenci dağılımlarında özel gereksinimli öğrenci velileri çoğunlukta yer almaktadır.Deprem sonrası olan süreçte uygulama yapılmış olup Google form aracılığıyla velilere iletim sağlanmıştır. Verilerin doldurulması sonrasında analizler incelenerek çalışmanın saha çalışmasına son verilmiştir. Çalışmanın analizinde non-parametrik testlerden Mann-Witney U Testi, Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda depremle başa çıkma stratejilerinin hem gelir düzeyinde, hem de eğitim düzeyinde farklılaştığı gözlenmiştir. Çalışma sonucunda özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynler ile tipik gelişim gösteren çocukların ebeveynlerinin depremle başa çıkma stratejileri arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Bu farklılıklardan elde edilen veriler yorumlanarak ortaya çıkarılmıştır. Bu sonucun altında yatan sebepler ön görülmesi çok net olmamakla beraber tahminler içerisinde yol izlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Deprem, Özel Öğrenme Güçlüğü, Normal Gelişim, Ebeveyn, Deprem Sonrası Depremle Başa Çıkma, Özel Gereksinim