Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


Öğretmen Adaylarının Öğrenme Güçlüğüne İlişkin Bilgi Düzeylerinin Artırılması
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler akademik ve sosyal yaşantılarında başarılı olabilmek için özel eğitim desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Araştırmalara bakıldığında akranlarıyla birlikte eğitim alan öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akademik başarılarında artış olduğu görülmektedir. Devlet politikasının da öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte eğitim almasını desteklemesi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle çalışan öğretmenlerin iş yükünü artırmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimlerinde öğretmenlere büyük rol düşmektedir; öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özelliklerine, türlerine, tanılanmalarına, kullanılan öğretim yöntemlerinin çeşitlerine, uyarlamalara yönelik bilgi düzeyleri öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitim yaşantıları açısından son derece önemlidir. Alanyazında özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle çalışan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne yönelik bilgi düzeylerini inceleyen çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmaların ortak bulgularından biri özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle çalışan öğretmen ve öğretmen adaylarının özel öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğudur. Yine yapılan araştırmalarla verilen hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerin özel öğrenme güçlüğü ile çalışan ve çalışacak olan grubun özel öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeylerinin artırılmasını sağladığı görülmektedir. Bu çalışma da çeşitli branşlarda eğitim gören öğretmen adaylarının ÖÖG ye ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması planlanmıştır. Çalışmaya gönüllülük esasına bağlı olarak eğitim fakültesinde dört farklı bölümde öğrenim gören 65 öğretmen adayı katılmıştır; ancak süreçte yaşanan eksikliklerden dolayı çalışma 53 katılımcı ile sonlandırılmış ve çalışmanın analizleri bu grup üzerinden yapılmıştır. Çalışmada yarı deneysel desenlerden tek gruplu öntest-sontest desen kullanılmıştır. Belirlenen program doğrultusunda öğretmen adaylarına yazarlar tarafından 10 hafta ve haftada 2 saatlik oturumlar halinde toplamda 20 saatlik bilgilendirmeler yapılmıştır. Verilerin analizi kısmında Öntest-sontest arasındaki farklılıklar belirlenmiş ve bu farklılıklar öğretmen adaylarının mesleki branşları, sınıf düzeyleri ve özel eğitim dersi alıp almama durumları açısından değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde spss 22.0 programı kullanılmış, ön test – son test puanlarına, sınıf düzeylerine ve özel eğitim dersi alıp almama durumlarına göre karşılaştırılması için Mann Whitney U testi, mesleki branşlarına göre farklılaşma olup olmadığını incelemek için de Kruskal-Wallis Sıralamalı Tek-Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışmaya katılan öğretmen adaylarının ön test puanları son test puanları arasında anlamlı farklılık olduğu, ancak branşlara, cinsiyete, özel eğitim dersi alma durumuna göre anlamlı farklılık olmadığı bulguları elde edilmiştir. Ulaşılan bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel öğrenme güçlüğü, Öğretmen eğitimi, Bilgi düzeyi, Ön test – son test