Bildiri Konusu:Erken Müdahale ve Erken Çocuklukta Özel Eğitim


Erken Müdahale Basamaklarından Biri Olan Özel Eğitime Geçiş Süreci İçin Yaş Faktörünün Önemi: Bir Derleme Çalışması
Okulöncesi dönem yaşamın en önemli yılları olarak nitelendirilmektedir. Çünkü çocuğun gelişim alanlarının en süratli geliştiği yıllar olarak kabul edilmektedir. Özellikle beyin gelişimi için önemli olan 0-3 yaş aralığında ve erken çocukluk döneminde, çocukta gelişimsel gerilik ya da özel gereksinime ihtiyaç olduğunda bu durumların erken belirlenip uygun erken müdahale programına yerleştirilmesi gerekmektedir. Erken müdahale, altı yaş altındaki çocuklarda gelişimsel gerilik veya sosyal-duygusal-motor gelişim problemleri gibi öğrenmeyi etkileyebilecek davranışlara yönelik bir hizmettir (Uysal & Akman, 2015). Erken müdahale, risk-altındaki ailelerin olumsuz yönde ilerleyişlerini önlemeye de yardımcı olmaktadır. Müdahale programına yerleştirilen çocuğun erken dönemlerde aldığı destek, çocuğun daha sonraki yıllarda başka gelişim alanlarında sorun yaşamasını önlemek amaçlıdır. Bu durum yaş faktörünün önemine dikkat çekmektedir ki aileler de bu açıdan bilinçlendirilmelidir.
Aile için önem teşkil eden bir faktör de erken müdahale programının basamaklarından biri olan geçiş sürecidir. Geçiş süreci, bireylerin yaşantılarında çeşitli değişiklikleri içeren bir süreçtir ve yaşam boyu devam etmektedir. Geçiş süreci, erken müdahale kapsamına da alınarak, çocuğun 3 yaşına geldiğinde özel eğitim programına veya diğer uygun hizmet programlarına yumuşak bir geçiş yapması için gereklidir (Aytekin ve Bayhan, 2015). Bu gereklilik hem çocuğa hem de aileye kolay uyum sağlama süreci sağlamaktadır. Dolayısıyla geçiş süreci, bireylerin programda değişim gerektiren sürece uyumlarını sağlamak ve çocuklarla ailelerini bu değişime adapte olmaya yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, erken müdahale basamaklarından biri olan özel eğitime geçiş süreci için yaş faktörünün önemini vurgulamaktır. Bu nedenle bu çalışma, hem ailelerin “erken müdahalede yaş faktörü” açısından bilinçlenmesini sağlamak hem de alan yazına katkıda bulunulması açısından yapılmış bir derleme çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Erken Müdahale, Geçiş Süreci, Erken Müdahalede Yaşın Önemi.