Bildiri Konusu:Erken Müdahale ve Erken Çocuklukta Özel Eğitim


Erken Çocukluk Eğitim Ortamlarında Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Yapılan Müdahalelere Yönelik Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi
Diğer gelişim alanlarını da biçimlendiren ve destekleyen sosyal-duygusal gelişim, bireyin diğer kişilerle olan ilişkilerini büyük oranda belirleyen, toplumsal uyumunu arttıracak sosyal becerileri, kendini yönetme becerilerini, problem çözme, arkadaşlık, sıraya girme gibi sosyal beceriler ile başkalarının duygularını anlama ve onlara uygun duygusal ve davranışsal tepkide bulunma gibi birçok beceriyi ve davranışı kapsamaktadır. Erken çocukluk dönemi beyin gelişimi başta olmak üzere gelişimin en yoğun olduğu bir dönemdir ve bu dönemdeki gelişimler tüm yaşam boyunca bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi etkilemektedir. Bu bağlamda kaynaştırma eğitim ortamlarında yer alan erken çocukluk dönemindeki gelişimsel yetersizlikten etkilenmiş ya da risk altında olan çocukların gelişimlerini desteklemek için uygulanan müdahaleler büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmada erken çocukluk ortamlarında etkin bir şekilde rol oynayan okul öncesi öğretmenlerinin gelişimsel yetersizliği olan ya da risk altında olan çocuklara yönelik yapılan müdahalelere ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde okul öncesi öğretmenlerinin daha çok sosyal-duygusal gelişimin desteklenmesine yönelik olarak öğretimsel uyarlamalar ve doğal öğretim yöntemleri gibi bilimsel dayanağı bulunan uygulamalar hakkında görüşlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya, 40 okulöncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırma sonuçları ders içerikleri ve öğretmenlerin görüşleri bağlamında (a) sosyal-duygusal gelişimin desteklenmesi, (b) öğretimsel uyarlamalar ve (c) doğal öğretim yöntemleri olmak üzere üç başlık altında sunulmuştur. Araştırma bulguları, erken çocukluk eğitim ortamlarında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin sosyal-duygusal gelişimi desteklemeye yönelik yöntem ve stratejiler, öğretimsel uyarlama/düzenlemeler ve doğal öğretim yöntemleri hakkında sınırlı bilgiye sahip olduklarını göstermektedir. Araştırmanın bulgularından yola çıkarak okul öncesi lisans programlarındaki özel eğitime yönelik derslerin kapsamı ve niteliğinin geliştirilmesi gerektiği ve okul öncesi öğretmenliği programından mezun olan öğretmenlerin sosyal duygusal gelişimi desteklemeye yönelik eğitimlere teşvik edilmeleri gerektiği önerilmektedir.


Not: Bu bildiri, Çanakkale Onsekliz Mart Üniversitesi tarafından desteklenen Bağımsız Araştırma Projesi (SBA-2023-4178) kapsamında elde edilen verilerden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk dönemi, erken çocukluk eğitimi, bilimsel dayanaklı uygulamalar, öğretimsel uyarlama, doğal öğretim yöntemleri.