Bildiri Konusu:İşitme Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


Netnografi deseninin özel eğitim bağlamında incelenmesi
Adı Soyadı[1], Adı Soyadı[2]
Özel gereksinimli çocuğu olan aile bir yandan bebeğin bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirirken bir yandan da çocuğunun özel gereksinimden meydana gelen yeni gereksinimlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu yeni durumun üstesinden gelmek için ailelere destek olan önemli kaynaklardan biri de yine özel gereksinimli çocuğu olan diğer aileler olduğu görülmektedir. Özellikle çocukların eğitim aldıkları kurumlarda bir araya gelen aileler birbirleri için sosyal destek kaynağı olmaktadır. Son yıllarda hayatın her alanında hızlı bir şekilde dahil olan internet ailelerin bir araya geldikleri ortamlarında çeşitlenmesine sebep olmuştur. Çeşitli dijital platformlarda bir arya gelen aileler çok daha kalabalık ve daha fazla etkileşimin olduğu dijital topluluklar oluşturmaktadırlar. Bu toplulukların kültürünü araştırmanın önemli bir yolu son yıllarda özellikle pazarlama alanında ortaya çıkan netnografi olabilecektir.
Günümüzde artan internet kullanımıyla birlikte hayatımıza giren sosyal medya birçok alanda olduğu gibi kültür araştırmalarına da yenilikler getirmiştir. Özetle etnografı araştırmalarının dijital ortamlarda gerçekleştirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz netnografi tüketici davranışlarını açıklamaya yönelik araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmanın gerçekleştiği ortamın yapısı etnografı araştırmalarında karmaşık, girmesi zor ve çeşitli prosedürler gerektirirken, netnografi çalışmalarında internet sayesinde bu sahalara daha kolay erişilebilir. İnternetin sağladığı bu avantaj araştırmacının doğal bir biçimde gözlemlemesine olanak sağlarken geleneksel araştırma metotlarına karşın çevrimiçi ortamların semboller, anlamlar, etkileşimler ve sosyal yapılarını içeren daha geniş bir veri zenginliği bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımının geldiği nokta netnografi araştırmalarının giderek daha farklı alanlarda kullanılmasına neden olmaktadır. Özel eğitim alanında özellikle ailelerin ve bireylerin dahil oldukları sanal ortamlar göz önüne alındığında netnografi araştırmalarının özel eğitim alanında da kullanılabileceği düşünülmektedir. Görece çok yeni bir desen olması ve sosyal medya kullanımının son yıllarda yaygınlaşması göz önüne alındığında ilerleyen zamanlarda netnografi deseniyle yeni araştırmaların gerçekleştirilebileceği söylenebilir. Fakat özel eğitim alanında çok sınırlı çalışma olması ve yeni bir desen oluşu konuyla ilgili bilgilerimizi sınırlandırmaktadır.
Bu çalışmanın amacı özel gereksinimli çocuğu olan alilelerin oluşturdukları dijital kültürün araştırılmasında netnografi deseninin kullanımının incelenmesidir. Alanyazın incelemesi olarak gerçekleştirilecek çalışmada uluslararası ve ulusal çalışmalar incelenecektir. Bununla birlikte alan yazından elde edilen bulgular ışığında özel gereksinimli bireyler ve ailelerin özellikle sosyal medyada oluşturdukları dijital ortamlar netnografi deseni açısından değerlendirilecektir. Çalışma devam etmekle birlikte ilk bulgulara bakıldığında özel eğitim alanında çok sınırlı araştırmaya ulaşılmıştır bu çalışmalarında bir kültürü incelemekten çok bir boyuta odaklandığı görülmüştür. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerin özellikle facebook üzerinde oluşturdukları grupların ön plana çıkmaktadır. Bu gruplar dijital kültür olma özellikleri açısından incelenmeye devam edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Netnografi, dijital kültür, özel eğitim