Bildiri Konusu:Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi


Türkiye’de Üstün Yeteneklilerle STEM Konusu Çalışılan Tezlerin Durumu Üzerine Bir Çalışma
STEM içeriğinde Bilim, Matematik, Mühendislik ve Eğitim alanlarını barındıran ülkemizde hızla yaygınlaşan bir eğitim modelidir. Bu çalışma Türkiye’de Üstün Yeteneklilerle STEM Konusu Çalışılan Tezlerin bazı değişkenler açısından incelenerek, ilerleyen çalışmalara ışık tutacaktır. Çalışma kapsamında 18 tane tez incelenmiştir ve incelenen tezler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Veri toplamada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Veri toplanırken “STEM, STEM Eğitimi, FeTeMM, STEM Uygulaması” anahtar kelimeler olarak belirlenip bu doğrultuda veriler toplanmıştır. İncelenen tezlerin örneklemini BİLSEM’de eğitim gören öğrenciler, BİLSEM’de görev yapan öğretmenler, farklı branşlardan öğretmen adayları ve normal gelişim gösteren öğrenciler oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda ülkemizde STEM ve Üstün Yeteneklilerle ilgili toplam 18 Y. L. tezi ve Doktora tezi yıllara göre, tezlerin yürütüldüğü üniversitelere göre, tezlerde kullanılan yöntemlere göre, tezlerin veri analizi yöntemlerine ve örneklem grubuna göre tablo haline getirilmiştir. Toplamda 6 tablo elde edilmiştir. Elde edilen tablolara göre Tablo 1'de Üstün Yeteneklilerle STEM konusunu ele alan tezlerin %72,22lik kısmını Yüksek Lisans tezleri, %27,77lik kısmı ise Doktora tezleri oluşturmaktadır. Üstün Yeteneklilerle STEM konusunu ele alan tezlerin en eskisi 2017 yılında yazılmıştır. 2017 Yılında 1 tez, 2018 yılında 5 tez, 2019 yılında 7 tez, 2020 yılında 1 tez, 2021 yılında 2 tez ve 2022 yılında da 2 tez yazılmıştır. Tezlerin yazıldığı üniversite sayısı 16'dır. Konu ile alakalı tezlerin yazımında çoğunlukla karma yöntem kullanılmıştır. Tezlerin analizleri çoğunluk (%44,4) karma yöntem olmak üzere, büyük bir kısmında da(%33,3) SPSS ve Paket programlar kullanılmıştır. Analiz edilen bu veriler frekans ve yüzde olarak belirtilmiştir. Analizler sonucunda ülkemizde STEM ve Üstün Yeteneklilerle alakalı çalışmaların sayısının yeterli olmadığı, STEM’in üstün yeteneklilerin eğitiminde daha çok kullanılması gerektiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenek, STEM, FeTeMM, STEM Uygulaması, STEM Eğitimi