Bildiri Konusu:Zihin Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


Özel Gereksinimli Öğrencilerin Müzik Eğitimi ile İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Özel eğitim ihtiyacı duyan bütün öğrencilerin eğitiminde müziğin, duygularını her seviyede ve etkin bir şekilde ifade etmek için araç olarak kullanılabilecek en fonksiyonel branşların başında geldiği söylenebilir. Müzik eğitimi bu bireylerin gelişimlerinin yanı sıra diğer akranlarıyla sosyal ilişkilerine ve diğer branşlardaki akademik başarılarına olumlu etkisi yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrencilerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak ihtiyaç duydukları etkinlikler de farklılık göstermektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Özel Eğitim Müzik Dersi Öğretim Programı doğrultusunda oluşturulan planlar ile öğrencilerin seviyelerine uygun ders etkinliklerinin planlanması noktasında müzik öğretmenlerinin rolü büyüktür. Bu alanda yapılmış bütün çalışmalar hem bu bireylerin eğitimlerinde başarıyı arttırmak, hem de müzik öğretmeni ve adaylarına farkındalık oluşturarak sahada kullanabilecekleri yeni fikir ve çalışmalara öncülük etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için yapılan her çalışmanın özelleştirilmiş ve çok yönlü olması amaca giden yolda, geri dönüt alınmasında ama en önemlisi bu bireylerin topluma kazandırılmalarında atılan büyük adımların etkin hamleleri olamaktadır. Bütün bunların yanı sıra başarıyı arttırmak için atılan adımlarda denkleme aileyi de dahil etmek ve öğrenmeyi konfor alanlarında en güvendikleri kişilerle devam ettirebilmek elde edilecek sonuçlar üzerinde büyük bir fark yaratmaktadır. Yani özel gereksinimli birey ve müzik öğretmeninin yanında bakıcı ya da aile desteği motivasyonu devam ettirme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler göz önünde bulundurularak yapılacak olan çalışmada bu bireylerin gereksinimleri doğrultusunda yapılan müzik eğitimi çalışmaları ve araştırmalarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada doküman analizi yöntemiyle verilerek toplanacak, toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Taranan çalışmalar çeşitli değişkenler altında gruplara ayrılarak, bu alanda müzik eğitimi ile ilgili genel bir durum değerlendirmesi yapılmıştır. Zihinsel yetersizlik, Görme Yetersizliği, İşitme Yetersizliği, Down Sendromlu ve Otizm Spektrum başlıkları altında yapılan çalışmalar gruplandırılarak söz konusu çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Özel gereksinim, Müzik eğitimi, Özel eğitimde müzik.