Bildiri Konusu:Zihin Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


Tekrarlı Okuma ve Görsel Anlama Programının (TOGAP) Orta Düzey Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuma Becerilerine Etkisi
Bu araştırmanın amacı, Tekrarlı Okuma ve Görsel Anlama Programının (TOGAP) orta düzey zihin yetersizliği olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerine etkisini değerlendirmektir. Bu amaçla araştırmada, TOGAP, orta düzey zihin yetersizliği olan öğrencilerin; (1) Bir dakikada okuduğu doğru kelime sayısını artırmada etkili midir? (2) Doğru okuma yüzdesini artırmada etkili midir? (3) Okuduğunu anlama sorularından aldıkları puanı artırmada etkili midir? (4) Uygulandıktan iki ve üç hafta sonra bir dakikada okunan doğru kelime sayısı, doğru okuma yüzdesi ve okuduğunu anlama sorularından alınan puan ile ilgili kazanımlarını koruyabilmekte midir? (5) Akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini farklı metinlere genelleyebilmekte midir? sorularına yanıt aranmıştır. Bu araştırmada tek-denekli araştırma yöntemlerinden değişen ölçütler modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası becerileri içeren Tekrarlı Okuma ve Görsel Anlama Programı (TOGAP) uygulanmıştır. Araştırma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Yozgat ilinin Sarıkaya ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda eğitim gören orta düzey zihinsel yetersizlik tanısı almış üç öğrenci oluşturmaktadır. Uygulamaya başlamadan önce ortaya çıkabilecek sorunları tespit etmek ve TOGAP’ın öğrenci tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek amacıyla bir orta düzey zihinsel yetersizlik tanılı ortaöğretim öğrencisi ile pilot uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Uygulama süreci her öğrenci farklı performans gösterdiği için farklı sürelerde tamamlanmıştır. Uygulama süreci ortalama altı ile dokuz hafta arasında sürmüştür. Araştırma 2022-2023 eğitim öğretim yılında araştırmacının görev yaptığı ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Veri analizi için dört tür veri toplanılmış ve analiz edilmiştir. Bunlar; (a) etkililik verileri, (b) sosyal geçerlik verileri, (c) uygulama güvenirlik verileri ve (d) gözlemciler arası güvenirlik verileridir. Etkililik verileri grafiksel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler, öğrencilerin öğretmenleri ve ailelerinden sosyal geçerlik verileri toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üç öğrencinin de bir dakikada doğru okunan kelime sayısında, doğru okuma yüzdesinde ve okuduğunu anlama puanında artış olduğu gözlenmiştir. Çalışmalar tamamlandıktan iki ve üç hafta sonra yapılan izleme oturumlarında öğrencilerin bazı izleme oturumlarında son yoklama oturumlarındaki performanslarını koruyabildikleri, bazı izleme oturumlarında ise son yoklama oturumlarındaki performanslarını koruyamadıkları görülmüştür. Bunun yanında öğrencilerin izleme oturumlarında başlama düzeyindeki performanslarının üzerinde performans gösterdikleri görülmüştür. Haftanın beş günü öğrencilerle sistemli ve planlı çalışmaların yapılmasının; strateji eğitim oturumları düzenlenerek okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası stratejilerin birlikte kullanılmasının TOGAP’ın başarıya ulaşmasında etkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: TOGAP, Okuduğunu anlama, Akıcı okuma, Zihin yetersizliği, Orta düzey zihin yetersizliği