Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü bilgileri ve erken okuryazarlık bilgilerinin karşılaştırılması
Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü bilgileri ve erken okuryazarlık bilgilerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda araştırma grubunun verileri Atatürk Üniversitesi (%28,7), Gazi Üniversitesi (%23,9), Kastamonu Üniversitesi (16,5) ve Trakya Üniversitesin'de (%30,9) 2020-2021 güz döneminde okul öncesi öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan gönüllü olarak çalışmaya katılan 230 son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmaya dahil edilen okul öncesi öğretmen adayları (x̄= 22,97, ss= 3,088, max=40, min=20) yaş aralığında, %86,1’i kadın, %13,9’u erkektir. Araştırmada Laçin (2020) tarafından geliştirilen " Erken Okuryazarlık Bilgi Testi " ve Sümer Dodur ve Altındağ Kumaş (2020) tarafından Türk kültürüne uyarlaması yapılan " Disleksi Bilgi ve İnanç Ölçeği" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon kat sayısı ile çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğü genel bilgisi, tanıya ilişkin bilgisi ve tedaviye ilişkin bilgilerinin oldukça düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde okul öncesi öğretmen adaylarının erken okuryazarlık becerilerine yönelik bilgilerinin de düşük olduğu, alt boyutlar açısından da (harf bilgisi, sesbilgisel farkındalık, sözcük bilgisi, yazı farkındalığı, dinlediğini anlama) bu durumun geçerli olduğu tespit edilmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğüne yönelik genel bilgisi, tanıya ilişkin bilgisi ve tedaviye ilişkin bilgisi ile erken okuryazarlığa yönelik genel bilgi, harf bilgisi, sesbilgisel farkındalık, yazı farkındalığı ve dinlediğini anlamaya yönelik bilgisi arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrenme güçlüğüne yönelik bilgisi artarken erken okuryazarlık becerilerine yönelik bilgisinin de arttığı ancak bu artışın düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının erken okuryazarlığa ilişkin bilgi düzeyleri öğrenme güçlüğüne yönelik genel bilgisinin %7’sini, tanıya ilişkin bilgisinin %8' ini, tedaviye ilişkin bilgisinin %9’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada Erken okuryazarlık bilgi kategorisine (başarısız, bilgi gereksinimi olanlar, başarılı) göre öğrenme güçlüğü bilgi düzeylerinde ve öğrenme güçlüğü tanıya ilişkin bilgi düzeylerinde anlamlı fark olduğu fakat öğrenme güçlüğü tedaviye ilişkin bilgi düzeylerinde herhangi bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Erken okuryazarlık bilgi kategorisine göre, öğrenme güçlüğü genel bilgi ve tanı boyutunda yüksek erken okuryazarlık bilgisine sahip olan okul öncesi öğretmen adaylarının çok düşük bilgi düzeyine sahip öğretmen adaylarına göre daha yüksek öğrenme güçlüğü bilgilerine sahip oldukları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: öğrenme güçlüğü, okul öncesi, öğretmen adayları, erken okuryazarlık