Bildiri Konusu:Akademik Olmayan Becerilerin Öğretimi


“AUGMENTIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION” DERGİSİNDE SON BEŞ YILDA YAYIMLANAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Bilimsel dergiler, belli bir disipline ait alanyazının oluşturulmasına katkıda bulunan, üretilen bilgilerin ve güncel gelişmelerin paylaşıldığı akademik ortamlardır. Bu nedenle, belirli bir disiplindeki çalışmaları ve güncel gelişmeleri takip etmek amacıyla ilgili bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerin incelenmesi oldukça önemlidir. Alternatif ve destekleyici iletişim alanına bakıldığında, sınırlı sayıda derginin olduğu ve bu dergiler arasında etki faktörü yüksek “Augmentive and Alternative Communication” dergisinin öne çıktığı görülmektedir. “Augmentive and Alternative Communication”, Uluslararası Alternatif ve Destekleyici İletişim Topluluğunun (International Society for Augmentive and Alternative Communication) resmi dergisidir. Yılda dört kere yayımlanan ve 2022 yılı etki faktörü 2,0, beş yıllık etki faktörü 3,6 olan derginin kabul oranı %57’dir. “Augmentive and Alternative Communication” dergisi alternatif ya da destekleyici iletişim sistemlerini kullanan ya da kullanabilecek bireylerin değerlendirilmesi, tedavisi, rehabilitasyonu ve eğitimi ile ilgili makaleler yayınlamaktadır. Ayrıca alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri ile ilgili teori, teknoloji ve sistemlerin gelişimine katkı sağlayabilecek makalelere de yer verilmektedir. Dergide, nitel ve nicel araştırma makaleleri, sistematik derleme ve meta-analizlerin yanı sırasında uygulamaya yönelik makaleler, kongre bildirileri ve vaka çalışmaları da yayımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, “Augmentive and Alternative Communication” dergisinde son beş yıllık dönemde (2019-2023) yayımlanmış makaleleri incelemek ve güncel çalışmalar ile ilgili bir izlenim oluşturmaktır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma deseni kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla, derginin web sayfası incelenerek son beş yılda yayımlanan 109 makaleye erişilmiştir. Dergide yayımlanan makalelerin belli özelliklerine (ör. katılımcı grubu, araştırma deseni) ilişkin veriler toplanmıştır. Makaleler araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracı kullanılarak kodlanmış ve doküman analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Makaleler yayım yılı, yapıldığı ülke, katılımcı grubu, araştırma deseni, ele alınan konular açılarından analiz edildikten sonra, ortaya çıkan bulgular grafikler yoluyla gösterilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Augmentive and Alternative Communication, Alternatif ve destekleyici iletişim, Dergi inceleme, Doküman analizi.