Bildiri Konusu:Otizmli Spektrum Bozukluğu olan Bireylerin Eğitimi


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OSB OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK TAKLİT BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmanın amacı, özel eğitim anaokullarında çalışan özel eğitim öğretmenlerinin sınıflarındaki Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklara yönelik taklit becerilerinin öğretimine ilişkin görüş ve önerilerinin belirlenmesidir. Araştırma çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan sekiz özel eğitim öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Temel nitel araştırmaların, çalışmaların temel amaçlarına odaklandığı ve odaklandığı anlamları ortaya çıkardığı belirtilmektedir (Merriam & Tisdell, 2015). Öğretmenlerden elde edilen veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüş formu aracığıyla elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüş formunun hazırlanmasında belirlenen sorular alanında uzman 2 kişi tarafından incelenmiş gelen dönütler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu 6 soru olarak oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde MAXQDA programı kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlamalar gerçekleştirilmiştir. İki farklı araştırmacının yapmış oldukları analizlerin benzerlik ve farklılıklarının tespiti için bir araya getirilmiştir. Analiz sürecinde kod ve temalar oluşturularak analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen verilerin güvenirliğinin hesaplanması için Miles ve Huberman (1994) tarafından ortaya konan görüş birliği/görüş ayrılığı ilkesi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğretmenlerin taklit becerilerinin açıklanmasında kapsamlı bir şekilde taklit becerilerini açıklayamadıkları, taklit becerilerinin neden önemli olduğuna yönelik cevaplarda becerinin kazandırılmasının çocukların gelişimlerine katkı sağlayacağı, taklit becerilerinde kalıcılığı ve genellemeyi sağlamaya yönelik materyal ve mekan genellemesi ile desteklediklerini, taklit becerilerinin kazandırılmasında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik pekiştireçlerden yararlandıklarını, taklit becerilerinin kazandırılmasında başarılı olunabilmesi için, öğrencilerin ailelerinden, diğer öğretmenlerden, okul yönetiminden, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Üniversitelerden, MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden beklentilerinin velilere yönelik taklit becerileri eğitimlerinin düzenlenmesi ayrıca akademisyenler tarafından öğretmenlere yönelik hizmet içi seminerlerin düzenli periyotlarla verilmesi şeklinde bulgular tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, özel eğitim öğretmenleri, taklit becerileri eğitimi