Bildiri Konusu:Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar/Etkili Uygulamalar


Otizmli Çocuğu Olan Ailelerin Otizm Tanısında Alternatif Tedavi Yaklaşımlarına İlişkin Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) belirtileri erken gelişimsel dönemde ortaya çıkan sosyal iletişimde yaşanılan eksiklikler ve tekrarlayıcı davranışların bulunduğu karmaşık bir gelişimsel yetersizlik olarak tanımlanmaktadır. OSB tanısında erken müdahale ve erken özel eğitim bireyler açısından büyük önem arz etmektedir. Bunlara ek olarak hekim kontrolünde çeşitli medikal ilaçlar ve diyetler de önerilmektedir. Ancak OSB’li çocuğa sahip aileler tanı sonrası tanı üzerinde bilimsel olarak etkililiği kanıtlanmamış ve güçlü olmayan alternatif tedavi yaklaşımlarına başvurabilmektedirler. Alternatif tedavi yaklaşımları çeşitli tıbbi uygulama, tedavi protokolleri, farmakolojik temelli tedaviler ve dahasını ifade etmektedir. Ancak ilgili alanyazın incelendiğinde alternatif tedavi yaklaşımlarının çoğu ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Var olan bulgular, alternatif tedavi yaklaşımlarının otizm tanısı üzerinde tek başına anlamlı sonuç vermediklerini bir çoğununsa olumsuz sonuçlara yol açtığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, otizmli çocuğu olan ailelerin otizm tanısına müdahalede alternatif tedavi yaklaşımları hakkındaki görüş, tutum ve faaliyetlerinin neler olduğunun anket formu yapılarak elde edilen verilerle tespit edilmesidir. Bu çalışma, otizm tanısında ailelerin, etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmamış tedavi yaklaşımlarına karşın var olan tutumlarının ortaya konmasına hizmet etmesi açısından önemlidir. Bu araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örneklem türü ile seçilmiş Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören 35 otizmli çocuğun velisidir. Veriler literatür taraması ve uzman görüşü ışığında hazırlanmış olan anket formu ile toplanmıştır. Güvenilir ve gerçek veriler elde edebilmek amacıyla kişisel aile bilgileri anket içeriğinden çıkarılmıştır. Çalışmaya ilişkin anketler ailelere dağıtılmış ve toplanarak veriler analiz edilmiştir. Araştırma verileri analiz türlerinden içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi sonucunda temalar ve kategoriler oluşturulmuştur. Çalışmanın bulgularına göre, velilerin alternatif tedavi yaklaşımlarına ilişkin görüşleri tartışmaya açık şekildedir.
Anahtar Kelimeler: alternatif tedavi yaklaşımları, otizmli çocuklar, anket formu, veli tutumları