Bildiri Konusu:Aile Eğitimi ve Katılımı


AİLELER TARAFINDAN SUNULAN AKICI OKUMA PAKETİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN AKICI OKUMA DÜZEYİNE ETKİSİ
Bu araştırmanın amacı, öğrenme güçlüğüne sahip olan öğrencilerin ebeveynlerine akıcı okuma öğretimine yönelik uygulanan aile eğitim programının ebeveynlerin akıcı okuma öğretimini uygulamasında etkili olup olmadığı ile sürekliliğinde ve programa katılan ebeveynlerin öğrenme güçlüğü olan çocuklarına sunduğu öğretimin, çocukların akıcı okuma düzeylerini artırmada ve sürekliliğinde etkili olup olmadığını belirlemektir. Katılımcı ebeveynlere akıcı okuma stratejilerinin öğretilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen akıcı okuma aile eğitim programı uygulanmıştır. Doğrudan öğretim yöntemine dayalı olarak geliştirilen akıcı okuma aile eğitim programının içerisinde model okuma, tekrarlı okuma ve fonetik hata düzeltme yöntemlerini bulunmaktadır. Araştırma, tek denekli araştırma modellerinden denekler arası çoklu yoklama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Araştırma İstanbul’da bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya öğrenme güçlüğü olan 3 öğrenci ve bu 3 öğrencinin ebeveyni katılmıştır. Ebeveynlerin 2 tanesi ilkokul mezunu bir tanesi ise lise mezunudur. Her 3 katılımcı ebeveyn annelerden oluşmaktadır. Araştırmada ebeveynlerin akıcı okuma paketini uygulama düzeyleri araştırmacı tarafından geliştirilen kontrol listesi ile, öğrencilerin verileri ise okuma hızı ve okuma doğruluğu kayıt çizelgesi ile toplanmıştır. Öğrenme güçlüğüne sahip olan öğrencilerin ebeveynlerine akıcı okuma öğretimine yönelik uygulanan aile eğitim programının ebeveynlerin akıcı okuma öğretiminin uygulama basamaklarının tümünü doğru uygulamasında etkili olduğu ve bu becerileri araştırma bittikten sonra da sürdürdüğü, programa katılan ebeveynlerin öğrenme güçlüğü olan çocuklarına sunduğu öğretimin, öğrencilerin okuma hızlarını ve okuma doğruluklarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre okuma akıcılığını artırmaya yönelik aile eğitim programı araştırmaya katılan öğrencilerin okuma hızını ve okuma doğruluğunu artırmada ve sürekliliğinde etkili olduğu görülmüştür. Araştırmanın katılımcılarının öğrenim düzeylerinin düşük olması geliştirdiğimiz akıcı okuma aile eğitim paketinin farklı öğrenim düzeylerine sahip ebeveynler tarafından öğrenilebileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile eğitimi, Akıcı okuma aile eğitimi, Özel öğrenme güçlüğü, Okuma güçlüğü, Akıcı okuma becerileri, Tekrarlı okuma, Model okuma, Fonetik hata düzeltme