Bildiri Konusu:Kaynaştırma/ Bütünleştirme Uygulamaları


Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Yürütülen Sınıflarda Görevli Öğretmenlerin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Deneyimleri
Erken çocukluk ve ilkokul döneminde akranları ile birlikte eğitime devam eden özel gereksinimli çocuklar için de öğretimsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek çocuk merkezli bir eğitim ortamı oluşturulması esastır. Tüm bu planlamalar bir ekip işi niteliğinde olup, okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri bu ekibin en temel paydaşlarıdır. Bu çalışmada kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları yürütülen sınıflarda görevli öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik deneyimleri incelenerek, özel gereksinimi olan ve olmayan öğrenciler için öğretimsel uyarlama, mesleki gelişim ihtiyaçlarına dayalı yaşantıları, destek kaynakları ile ilgili deneyim ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Doğrudan katılımcı deneyimlerinin derinlemesine incelenmesi amacıyla, görüşlerine odaklanılan çalışma nitel araştırma yönteminde fenomenolojik desende tasarlanmıştır. Veriler görüşme tekniği ile alanyazına dayalı ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmanın katılımcı grubu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde erken çocukluk, ilkokul 1. ve 2. sınıfta kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları yürütülen sınıflarda görevli öğretmenlerden oluşmaktadır. Amaçlı örneklem ve gönüllülük esasıyla belirlenen çalışma grubu 3 okul öncesi öğretmeni ve 3 sınıf öğretmenidir. 6 kadın öğretmenin mesleki çalışma kıdemleri 5-25 yıl aralığında değişmektedir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine, kendileri ile sınıflarında öğretime devam eden özel gereksinimli çocuklara ait demografik bilgiler ve araştırma amacı kapsamında açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Katılımcılar ile araştırmacıların yer aldığı çevrimiçi görüşme kayıtları toplam 75 dakika 31 saniyedir. Betimsel dökümleri gerçekleştirilerek analize hazır hale getirilme aşamasında devam eden veriler, içerik analizi ile analiz edilecek alt tema ve ana temalar haline bulgulara dönüştürülecektir. Araştırma sonuçlarının alanyazına ve kapsayıcı eğitim açısından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine, öğretimsel uyarlamaları gerçekleştirme becerileri, farklılaştırma ve özel gereksinimi olan olmayan her çocuk için erken dönemde yapılacak uygulamalara ve ilgili çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Kapsayıcı öğretmen rollerinin güçlendirilmesinin öğrencilerin eğitime erişim, katılım hakları ve bu hakka dayalı öğretimsel ihtiyaçlarının belirlenmesinde ayrıca sunulan eğitim içeriklerinin değerlendirilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı eğitim, eğitim hakkı, öğretmenlerin mesleki gelişimi, kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları