Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ÖZET
Eğitim, insanın doğumundan ölümüne kadar uzanan, dünyaya ve yaşadığı topluma ayak uydurabilmesi için gerekli olan bilgileri öğrenme ve biriktirme sürecidir. Eğitim programları, bireyin kendini yeniliklere ve var olan değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmalıdır. Tabi ki toplumun bireyden beklentileri de göz önüne alınmalı ve bireyin toplumdaki statüsünü kaybetmesine yol açmamalıdır. Ayrıca tüm dünyada etkili ve ortak olan müzik, sanat, tarih vb. her alandaki gelişmelerden bireyi geri bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu alanlardan en önemlisi bilim ve teknolojidir. Çünkü bireylerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmaları için problem çözme becerisine sahip olmaları gerekir. Bu sebeple problem çözme becerilerinin gelişmesine en katkı sağlayan alan ise bilim ve teknoloji alanıdır. Fen ve teknoloji okuryazarlığı; öğrencilerin doğal dünyayı öğrenmesine, karşılaştığı koşullara çözüm üretmesine, fen-teknoloji arasındaki kavramsal ilişkiyi kavramasına ve bilgiye ulaşma yollarını anlamasına önemli katkılar sağlamaktadır. Özel eğitim, özel gereksinimli bireylerin bağımsız bir şekilde kendi yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için alanda uzman kişilerce verilen eğitimdir. Bu eğitimden yararlanan bireylere özel gereksinimli birey denir. Özel eğitimin amacı bireyin performansına uygun bir eğitim planlamak ve bu sayede en üst düzeyde bağımsız yaşayabilmesini sağlamaktır. Bu sebepten ötürü özel eğitim öğretmenleri fen öğretiminde, öğretilecek kavramı yaşantı kazandırma yoluyla öğretmeye çalışır. Bu da öğretilecek kavramın öğrencinin günlük yaşamına uygun olacak şekilde seçilmesine sebep olur. Özel gereksinimli bireyler çevrelerindeki olaylara anlam yüklediklerinde daha çok eğlenir ve anlamaya açık olur. Buradan yola çıkarak; bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmen adaylarının, fen ve teknoloji okuryazarlıklarına ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan bir eğitim fakültesinde özel eğitim öğretmenliği 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının fen okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi için ‘Fen Okuryazarlık Başarı Testi’ uygulanmıştır. Veriler SPPS 15 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda yaş, cinsiyet, sınıf değişkenlerine bağlı anlamlı bir fark bulunamamıştır.


Anahtar Kelimeler: Fen okuryazarlığı, özel eğitim, özel eğitim öğretmen adayları