Bildiri Konusu:Zihin Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU SOSYAL HAYAT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere öğretim programları yayınlanmıştır. Bu programların içerisinde Özel Eğitim Meslek Okullarını kapsayan Özel Eğitim Öğretim Programı olarak Türkçe, Matematik ve Sosyal Hayat dersleri yer almaktadır. Sosyal Hayat Öğretim Programı (2022)’na göre Sosyal Hayat Dersinin amaçlarından biri de sosyal ortamlarda sergilenecek beceri, sorumluluk ve tecrübeleri kazandırmaktır. Bu çalışmanın amacı, Özel eğitim meslek okullarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin, 2022-2023 yılında yenilenen sosyal hayat dersi öğretim programında yer alan toplumsal yaşam becerileri öğrenme alanına ilişkin görüş ve önerilerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde fenomenolojik desen ile yürütülen çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Çalışma kapsamında Özel Eğitim Meslek Okullarında görev yapan 9 özel eğitim öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin analizi sonucunda, toplumsal yaşam becerileri öğrenme alanının öğrenciye sosyal yaşamda bağımsızlık kazandırılması gerektiği, öğrencilerin tanısına uygun olduğu ancak ders kitaplarının yetersiz ve uyumsuz olduğu, hedef davranışların yazılış şeklinin özel eğitime uygun olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenme alanında yer alan hedef davranışları uygulamada ve öğrenciye kazandırmada bazı öğrencilerin hazır olmadığı, aileden, idareden, programdan, okulların sosyal alanlara uzak olmasından dolayı sorunlar yaşandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın bulgularına dayanarak; hedef davranışların yüklem kısmının düzeltilmesi, yeni açılacak olan özel eğitim meslek okullarının konumunun öğrencilerin sosyal yaşam ve becerilerini edinmesi göz önünde bulundurularak daha merkezi yerlerde açılması önerilmektedir. Ayrıca ders kitaplarının öğretim programlarına ve hedef davranışlara uygun olarak güncellenmesi gerektiği ve ders kitaplarının ve öğrenme alanının farklı içeriklerle desteklenmesi gerektiği önerilmektedir.

KAYNAKÇA
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.


Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Toplumsal Yaşam Becerileri, Özel Eğitim Meslek Okulu.