Bildiri Konusu:Zihin Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLARIN DOĞA ALGILARININ RESİMLER YOLUYLA İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı zihin engelli çocukların doğa algılarının resimler yoluyla incelenmesidir. Araştırmanın uygulaması 2022-2023 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bir rehabilitasyona devam eden 20 zihin engelli çocuk ile sürdürülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından bir görüşme formu hazırlanmıştır. Zihin engelli çocuklara uygulanan bu görüşme formu üç adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Çocuklardan doğa ile ilgili resim yapmaları istendiğinde; Yaptığın resimde hangi doğa figürleri bulunmaktadır? Yaptığın resimde hangi renkleri kullanmak istedin? Yaptığın resimde kimler bulunuyor? soruları sorulmuştur. Bu sorular zihin engelli çocukların doğa ile ilgili yapmış oldukları resimlerle alakalıdır. Araştırmanın uygulanması esnasında zihin engeli çocuklara doğa ile alakalı resim yapmaları söylenmiş aynı zamanda görüşme formunda yer alan sorular yöneltilmiştir. Zihin engelli çocuklara resim sayfaları ve pastel & kuru boyalar masa üzerine hazır halde bırakılıp doğa ile serbest resim çalışması yapmaları talep edilmiştir. Zihin engeli çocuklar resimlerini yaptıktan sonra görüşme formunda bulunan açık uçlu sorular yöneltilmiş ve çocukların verdiği yanıtlar araştırmacı tarafından kayıt altına alınmıştır. Zihin engelli çocukların doğa algıları yaptıkları resimlerle ve verdikleri yanıtlar ile belirlenmeye çalışılmıştır. Resimlerde zihin engelli çocuklar doğada yer alan figürleri, hayvanları, eşyaları, doğa olaylarını, insanları, taşıtları, eşyaları, doğada karşılarına çıkabileceğini düşündükleri canlı ve cansız öğeleri resmetmişlerdir. Resimlerde zihin engeli çocukların en çok yer verdikleri figür insan figürü, ağaç, bitkiler, güneş ve bulut olmuştur. Zihin engeli çocukların genellikle doğayı temiz olarak çizdikleri çöp çizmedikleri görülmüştür. Zihin engelli çocuklar doğaya ait resim yaparken genellikle tüm renkleri kullanmışlardır. Zihin engelli çocukların herhangi bir renge belirgin yönelimi olmamış hemen hemen tüm renkleri resimlerinde kullanmışlardır. Bu da zihin engelli çocukların doğayı tasvir ederken renkli bir algıya sahip oldukları gösterir niteliktedir.


Anahtar Kelimeler: Zihin Engelli Birey, Doğa Algısı, Çocuk Resimleri