Bildiri Konusu:Akademik Becerilerin Öğretimi


ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN TOPLAMA İŞLEMİNDE GÖSTERDİKLERİ PERFORMANS DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Öğretim süreçlerinde matematiğe ilişkin öğrencilerin beceri ve kavramlara yönelik performans düzeylerinin belirlenmesinin birçok yararı bulunmaktadır. Öğretim öncesinde performans düzeyinin belirlenmesi matematik öğretim planlarının hazırlanmasında ,öğretim sırasında öğrencilerin yaptıkları hataların türünü ve nedenlerini belirlemede, öğrenmenin kalıcı hale gelmesinde bununla birlikte tam öğrenmeyi gerçekleştirmede öğretmene yol gösterici olmaktadır. Bu araştırmanın genel amacı öğrenme güçlüğü olan 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin toplama işlemlerindeki gösterdikleri yazılı ve sözlü performans düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın yönteminde nitel ve nicel araştırma yöntemleri karma olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin toplama işlemine ilişkin düzeylerinin belirlenmesinde nicel veri analizi, öğrencilerin yaptıkları hataların belirlenmesinde ise nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Toplama işlemi ile ilişkili eldesiz toplama işlemi, zihinden toplama işlemi, eldeli toplama işlemi, sözel olarak gerçekleştirilen toplama işlemi,toplama işlemi gerektiren problemlerin çözüm sürecinde öğrencilerin gösterdikleri hata türlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada öğretmen görüşleri ile öğrencinin performansının arasındaki tutarlılık düzeyleri incelenmiştir. Araştırma DÜZCE ili Merkez ilçesinde öğrenme güçlüğü tanısı almış 1. 2. ve 3. sınıfa devam eden 9 öğrenci ve öğrencilerin derslerini devam ettiren 9 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ‘Toplama İşlemi Değerlendirme Formu’ ve ‘Öğretmen Görüşme Formu’ araştırmaclar tarafından birlikte geliştirilmiştir. Geliştirilen form iki alan uzmanı tarafından incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerin analizinde hata analizi yöntemi ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerin analizi için içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen sonuclarla bulgular frekans tabloları oluşturulup yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin en çok ve en az zorlandıkları soru tipleri belirlenmiştir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yaptıkları hata türleri ve sıklıkları belirlenmiştir.Ayrıca öğretmen görüşleri ve öğrenci performansları arasındaki tutarlılık düzeyi belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Toplama işlemi, hata düzeyi, performans belirleme