Bildiri Konusu:Kaynaştırma/ Bütünleştirme Uygulamaları


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ KAPSAYICI EĞİTİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?
Eğitim sisteminin amacı tüm çocukları farklılıklarıyla ve özel gereksinimleriyle kabul edip fırsat eşitliğini sağlayarak kaliteli bir eğitime erişebilmelerini sağlamak olmalıdır.Özel gereksinimleri sebebiyle farklı özelliklere ve dezavantajlara sahip olan bu çocukların, akranlarından ayrılmadan aynı ortamda, eşit şartlarda, kaliteli ve sürekli bir eğitim alabilmeleri ancak kapsayıcı eğitim uygulamaları ile gerçekleşebilir(Ünay vd., 2021). Ülkemizde de benimsenen kapsayıcı eğitim uygulamaları, özel gereksinimli çocukların bireysel farklılıklarıyla yaşamayı öğrenmelerini, topluma uyum sağlayabilmelerini hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı çocuğun gelişiminde önemli bir yeri olan ve eğitim hayatında ilk kez karşılaştığı okul öncesi öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerini araştırmaktır. Okul öncesi eğitim, çocukların eğitiminin ilk basamağını oluşturmasından dolayı çocukların yaşamında önemlidir. Bu sebeple okul öncesi öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim uygulamaları hakkındaki görüşlerini bilmek kapsayıcı eğitim uygulamalarının olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konulması, kapsayıcı eğitim uygulamalarında yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmaya 2022-2023 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında çalışmakta olan 10 okul öncesi öğretmeni gönüllülük esasına göre katılım göstermiştir. Okul öncesi öğretmenleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmenler kapsayıcı eğitim uygulamalarında adil davranmaları, bilgilerini güncellemeleri, kullandıkları yöntem ve teknikleri düzenlemeleri, iş birliği içerisinde olmaları, kabullenici olmaları ve sabırlı olmalarına yönelik sorumlulukları olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin bir çoğu görüşmelerde yöntem ve tekniklerini özel gereksinimli öğrencilere göre düzenlemeleri ve öğrencilere karşı adil davranmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda öğretmenler eğitim ortamlarının, sınıf mevcutlarının ve öğretim materyallerinin sürecin verimli bir şekilde işleyebilmesi adına kapsayıcı eğitim gerekliliklerine uygun bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmenleri, Kapsayıcı eğitim, Okul öncesi