Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


Yeni Kurulmuş Bir Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programının Niteliği
Bu çalışma 2022-2023 yılında ilk kez mezun veren bir özel eğitim öğretmenliği bölümündeki mezunlarının ve öğretim üyelerinin deneyimlerini ve bakış açılarını ortaya çıkararak bölümün güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bölümlerdeki öğrencileri nitelikli birer öğretmen olarak yetiştirmek, bu bölümlerin temel sorumluluğudur (Sharma et al., 2006). Bu sorumluluğun genellikle niceliksel olarak tamamlanmış olması bir üst hiyerarşinin beklentisi olsa da niteliksel olarak ne düzeyde tamamlandığı da sorgulanması gereken önemli bir durumdur. Bu nedenle mezun sekiz öğretmen ile iki odak grup görüşmesi ve üç öğretim üyesi ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak bu bölümlerdeki uygulamalar ve işleyiş hakkında bilgi edinilmiştir. Odak grup görüşmelerinde mezunlara (a) program profiline (örn., öğretim üyesi sayısı, dersleri veren öğretim elemanları, öğretim elemanlarının akademik geçmişleri, aldıkları dersler vb.), (b) programda yer alan derslerde kullanılan öğretim ve değerlendirme tekniklerine, (c) programın niteliğine, (d) özel eğitim öğretmenliği yeterliğine ilişkin algılarına ve (e) programın iyileştirilmesine yönelik önerilerine ilişkin sorular sorulmuştur. Mezunlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla aynı sorular bu kez öğretim elemanlarına sorulmuştur. Sonuç olarak, katılımcıların temel endişelerinden birisi pandemi süresince niteliksiz eğitim aldıkları, sınırlı personelden dolayı alanında yetkin olmayan milli eğitim bakanlığında görevli özel eğitim öğretmenlerinin veya başka bölümlerden akademisyenlerden özel eğitim alan derslerine girdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, yetkin olarak görülen özel eğitimci akademisyenlerin her dönemde çoğu alan dersine girdikleri ve akademik çalışmaları için sınırlı zamanlarının kaldığı belirtilmiştir. Bu çalışmanın diğer bulguları ve çıkarımlar özel eğitim öğretmenliği lisans programı çıktıları çerçevesinde tartışılacak ve öneriler paylaşılacaktır.
Kaynakça
Sharma, U., Forlin, C., Loreman, T., & Earle, C. (2006). Pre-Service Teachers' Attitudes, Concerns and Sentiments about Inclusive Education: An International Comparison of Novice Pre-Service Teachers. International journal of special education, 21(2), 80-93.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, öğretmen yetiştirme, öğretmen adayı, öğretim elemanı