Bildiri Konusu:Öğrenme Güçlüğü olan Bireylerin Eğitimi


Özel Öğrenme Güçlüğü ve Müdahaleye Tepki Modeli: Deneysel Araştırmaların Sistematik Derlemesi
Özel öğrenme güçlüğü bireyin bilgiyi alma, hatırlama, anlama ve ifade etme şeklini etkileyebilen ve okuma, yazma, matematik gibi alanlarda belirgin şekilde görülebilen bir güçlüktür. Özel öğrenme güçlüğü riski altında olan veya özel öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrencilere erken müdahalenin sunulması bu öğrencilerin gereksinim duydukları eğitime erişmesini ve gerekli becerileri kazanma sürecini hızlandırmayı sağlamaktadır. Erken müdahale fırsatı sağlayan modellerden biri olan müdahaleye tepki modeli bu konuda dikkat çekmektedir. Bu araştırmada müdahaleye tepki modeline yönelik deneysel araştırmaların yer aldığı makaleleri bir arada sunmak ve bu araştırmaların özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda önceden belirlenen “response to intervention” AND “specific learning disabilities” AND “reading” OR “math” OR “writing” anahtar kelime grubu ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin abone olduğu veri tabanlarını (Sagepub, Taylor & Francis, PsycInfo vb.) içeren ortak veri tabanı arama motorunda tarama yapılmıştır. Erişilen makaleler (a) araştırmanın müdahaleye tepki modeli ile ilgili olması, (b) araştırmanın deneysel bir yöntemle desenlenmesi, (c) müdahalenin öğrenciye yönelik tasarlanması, (d) katılımcıların öğrenme güçlüğü altında yer alan güçlüklerden biri konusunda risk altında olması ve (e) makalenin son beş yılda (2018-2023 yılları arasında) yayımlanmış olması olarak belirlenen dâhil etme ölçütlerine göre incelenmiştir. Vaka çalışması, tarama, korelasyonel, meta-analiz, sistematik derleme, yarı deneysel, nitel araştırma yöntemleri ile tasarlanmış makaleler, öğretmenlere yönelik tasarlanmış makaleler ve katılımcıları zihin yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu gibi yetersizliklerle tanılanmış makaleler kriterlere uymadığı için dahil edilmemiştir. Dahil edilen makaleler katılımcı özellikleri, araştırmanın amacı, yöntem, aşama ve grup boyutu, uygulama süresi ve sonuç değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Müdahaleye tepki modeli yaygın olarak kullanılmasına rağmen deneysel araştırmaların sınırlı sayıda olması modelin etkisinin daha fazla sayıda deneysel araştırmayla ortaya koyulması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel öğrenme güçlüğü, Müdahaleye tepki modeli, Risk altındaki öğrenciler