Bildiri Konusu:Erken Müdahale ve Erken Çocuklukta Özel Eğitim


Özel Eğitim Anaokullarında Görevli Okul Öncesi Öğretmenlerinin Deneyim ve İhtiyaçlarının Derinlemesine İncelenmesi
Ülkemizde erken çocukluk özel eğitim hizmetleri çeşitli okullar aracılığı ile sağlanmaktadır. Son yıllarda sayıları artarak devam eden özel eğitim anaokulları bu okul türlerinden bir tanesidir. Özel eğitim anaokullarında özel eğitim öğretmenlerinin yanısıra okul öncesi öğretmenleri de görev almaktadır. Bu araştırma, özel eğitim anaokullarında çalışan okul öncesi öğretmenlerin eğitim geçmişleri, mesleki deneyimleri ve yeterlilikleri üzerine odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında öğretmenlerin özel gereksinimli küçük çocuklarla etkili bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli eğitim ve destek ihtiyaçlarının belirlenebilmesi amaçlamaktadır. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. Araştırmada kullanılacak yarı yapılandırılmış görüşme formu, alanında uzman beş öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve geri bildirimler alınarak form üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilecek ve MAXQDA 20 programı kullanılarak organize edilecektir. Bu program aracılığıyla elde edilen kodlar, araştırmacılar tarafından dikkatlice değerlendirilecek ve ortak kodlar ve kategoriler belirlenecektir. Bu sistematik yaklaşım, araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu araştırma, özel eğitim alanında etkili bir değişim ve gelişim sağlamak adına kritik bir başlangıç ​​noktası olmayı vaat etmektedir. Yürütülen derinlemesine görüşmeler sayesinde, ana sınıfı öğretmenlerinin özel eğitim alanına dair eğitim deneyimleri, karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaç duydukları kaynaklar ve destek hakkında kapsamlı bilgiler toplanacağı düşünülmektedir. Elde edilen veriler ile özel eğitim anaokullarında görev yapan anasınıfı öğretmenlerinin özel eğitim alanında daha etkili ve verimli olabilmeleri için gerekli olan eğitim, destek ve kaynakların belirlenmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın sonuçları, özel eğitim politika yapıcıları, eğitimciler ve araştırmacılar için değerli bilgiler sunmayı hedeflemekte olup, özel eğitim alanındaki eğitim ve destek hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil edecektir.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi dönem, özel eğitim anaokulu, ana sınıfı öğretmeni