Bildiri Konusu:Özel Yetenekli Bireylerin Eğitimi


Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Akademik Destek Uyarlama Yetkinlikleri Üzerine Bir Araştırma
Özel yetenekli öğrencilerin farklı öğrenme özellikleri ve ihtiyaçları vardır (Davis vd., 2014). Bu gerçek göz önüne alındığında, öğrenme etkinliklerinde ve görevlerinde özel ve uyarlanmış desteğe ihtiyaç duyarlar (Reis et al., 2021). Müfredat türü teorisine (Christie, 1993) göre öğrenciler sınıflardaki öğretim faaliyetlerine karşılık gelen mikro türler de dahil olmak üzere farklı müfredat düzeylerini deneyimlerler. Özel yetenekli öğrencilerin özel öğrenme ihtiyaçlarının ele alınması, müfredat türünün tüm seviyelerini içerir ve bu nedenle özel yetenekli öğrencilerin öğretim sırasında uyarlanmış öğrenme deneyimlerine ihtiyaçları vardır (Tomlinson, 1999). Bu bağlamda, mevcut beceri düzeylerine ve öğrenme özelliklerine göre uyarlanmış akademik destek, öğrenme hedeflerine ulaşmada kilit bir rol oynar (van de Pol vd., 2022). Ancak, Özel yeteneklilerin eğitimi alanında yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu öğrencilere verilen desteğin program düzeyine (makro) odaklanmaktadır ve özel eğitim öğretmenlerinin öğretimlerini özel yetenekli öğrencilerin bireysel öğrenme ve ihtiyaçlarına göre ne kadar yetkin bir şekilde uyarladıkları konusunda çok az araştırma bulunmaktadır. Bu boşluk göz önüne alındığında, bu çalışma öğretmenlerin özel yetenekliler sınıfındaki öğretim faaliyetleri sırasında destek uyarlama yeterliliklerine odaklanmaktadır. Bu amaçla, yöntem olarak betimleyici tarama yöntemi benimsenmiş ve araştırmaya 133 öğretmen katılmıştır. van de Pol vd. (2022) tarafından geliştirilen Öğretmen Destek Uyarlayabilme Ölçeği'nin uyarlanmış bir versiyonu kullanılmıştır. Veriler nicel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında özel yeteneklilerin öğretmenleri, öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği konularda çok fazla düzenleme sağlayarak uyarlanabilir destek sağladıkları bulunmuştur. Öte yandan, özel yetenekli öğrencilerin kolayca anladıkları konularda daha zorlayıcı bir öğretim süreci ve materyali sağlamada ise az düzenleme bir diğer ifadeyle yüksek zorlayıcılık sağlayamadıkları bulunmuştur. Yine bu öğrencilerin çok iyi anladıkları konularda çok fazla düzenleme yani aynı konuların tekrar tekrar üzerinde durdukları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların sınıf düzeyinde nasıl farklılaştığına bakıldığında ise, sınıf düzeyleri arasında herhangi bir anlamlı fark bulunmamıştır.

Kaynakça
1-Christie, F. (1993). Curriculum genres: Planning for effective teaching. In B. Cope & M. Kalantzis (Eds.), The powers of literacy: A genre approach to teaching (pp. 154–178). University of Pittsburgh Press.
2-Davis, G. A., Rimm, S. B., & Siegle, D. (2014). Education of the Gifted and Talented (6th ed.). Pearson.
3-Reis, S. M., Renzulli, S. J., & Renzulli, J. S. (2021). Enrichment and gifted education pedagogy to develop talents, gifts, and creative productivity. Education Sciences, 11(10). https://doi.org/10.3390/educsci11100615
4-Tomlinson, C. A. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. Upper Saddle River, NJ.
5-van de Pol, J., de Vries, N., Poorthuis, A. M. G., & Mainhard, T. (2022). The Questionnaire on Teacher Support Adaptivity (QTSA): Reliability and Validity of Student Perceptions. Journal of Experimental Education. https://doi.org/10.1080/00220973.2022.2100732
Anahtar Kelimeler: akademik destek uyarlaması; öğretmen yetkinliği; özel yetenekliler eğitimi