Bildiri Konusu:Erken Müdahale ve Erken Çocuklukta Özel Eğitim


Gelişimsel Yetersizliği Olan Okulöncesi Çocuklarda Paylaşımlı Kitap Okuma Müdahalesinin Erken Okuryazarlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Bu araştırmanın örneklemini Aydın ili içerisinde özel bir kuruma devam eden 3-6 yaş arası okul öncesi donemde gelişimsel yetersizliği olan çocuklar oluşturmaktadır.
Amaç: Paylaşımlı kitap okumanın, erken çocukluk döneminde gelişimsel yetersizliği olan çocuklar üzerine etkisini ölçmeyi amaçlayan bu çalışmadır.

Yöntem: Öntest, uygulama ve sontest aşamalarından oluşan deneysel bir çalışmadır. Araştırmada ebeveynlere paylaşımlı kitap okuma tekniklerini çocuklarıyla nasıl uygulayacaklarına dair müdahale uygulanmıştır. Çocukların erken okuryazarlık becerileri incelenmiştir. Araştırma 8 haftalık oturumlar seklinde 7 ebeveyn (anne) ile tamamlanmıştır. Çocuğa ve aileye ait demografik bilgilerini elde etmek için “Demografik Aile Bilgi Formu”, Çocuğun erken okuryazarlık becerilerini ev ortamı da dahil belirlemek için; ”Ev İçi Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır
Bulgular: Bu araştırmada, paylaşımlı kitap okuma müdahalesinin gelişimsel yetersizliği olan okulöncesi çocukların erken okuryazarlık becerileri üzerinde anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0,05). Ev İçi Okuryazarlık Ölçeği’nin alt faktörlerinden ise; öntest ile sontest Dili Kullanma ve Açıklama, Kitap Okuma ve Kütüphane, Tiyatro Ziyaretleri, İnteraktif Okuma, Ev İçi Okuryazarlık Toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Dili Kullanma ve Açıklama (59,14), Kitap Okuma ve Kütüphane, Tiyatro Ziyaretleri (29,57), İnteraktif Okuma (17,71), Ev İçi Okuryazarlık (156,43) son test puanları daha yüksektir. Etkinliklere Katılma ve İletişim, Yakınsal Gelişim Alanı puanları anlamlı fark göstermemektedir (p>0,05).
Sonuç: Araştırmanın sonucunda paylaşımlı kitap okuma müdahalesinin gelişimsel yetersizliği olan okulöncesi çocukların erken okuryazarlık becerilerine anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Ayrıca ebeveynlerin çocuk- ebeveyn paylaşımlı okumaya dair bilgi düzeylerine, ebeveyn-çocuk etkileşimine paylaşımlı kitap okuma müdahalesi kapsamında verilen müdahalenin yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç göz önüne alındığında yapılan araştırma ile gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda erken müdahalenin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Down Sendromu, Gelişimsel Yetersizlik, İletişim-Dil Gelişimi, Otizm, Paylaşımlı Kitap Okuma