Bildiri Konusu:Otizmli Spektrum Bozukluğu olan Bireylerin Eğitimi


Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Mincerft'ta Yapı İnşa Etme Becerisinin Kazandırılmasında Etkinlik Çizelgelerinin Etkililiğinin İncelenmesi
Muhammed Sait Zeybek - Nidal Sancak

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen, belirtileri erken çocukluk dönemlerinde görülmeye başlanan beyin ve sinir sisteminin farklı yapıda ve işleyişte olmasından kaynaklanan norobiyolojik bir bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin beyin ve sinir sistemleri normal gelişim gösteren akranlarına oranla duyuları farklı işlemelerinden ötürü bilişsel pek çok becerinin kazanımında geri kalmaktadırlar. Bu durum otizmli bireylerin yaratıcı düşünme becerilerini olumsuz etkilemektedir. Akranlarının tek oyunculu ve birlikte çevrimiçi olmak üzere oynadıkları; hem zihinsel hem de sosyal becerileri edinmesine yardımcı olan bilgisayar oyunlarını oynamakta güçlük çekmektedirler. Minecraft oyunu ise göründüğü gibi değerlendirildiğinde anlamak zordur. Oyunun, oyuncuları yönlendiren doğrusal bir anlatı yapısı yoktur. Oyuncuları özgür bırakan ve yapılar inşa etmede sınırsız bir alan tanıyan bir oyundur. Bu sebeple Minecraft oyunu, bütün platformlarda 238.000.000’dan fazla kopya satarak dünyanın en çok satış yapan ve oynanılan oyunudur. Tipik gelişim gösteren akranlarına oranla OSB tanısı almış bireylerin Minecraft oynama becerilerinin daha düşük seviyelerde olması sebebiyle araştırmada kullanılmak üzere Minecraft oyunu tercih edilmiştir. Çalışmanın amacı 19-29 yaş aralığındaki otizm spektrum bozukluğuna sahip Minecraft oynamayı bilmeyen bireylere temel Minecraft mekaniklerini öğretmek ve bu mekaniklerin kullanımını sağlayarak oyunda yapı inşa etme becerilerini bilişim teknolojileri araçlarının desteğiyle arttırmaktır. Çalışmaya otizm spektrum bozukluğu tanısı almış 19-29 yaş aralığında 3 öğrenci katılmıştır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden katılımcılar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni yazılı ve videolu olarak hazırlanmış etkinlik çizelgeleridir. Çalışmada öğrencilerin etkinlik çizelgelerini takip edip oyundaki öğeleri birbirine dönüştürerek temel yapılar inşa etmeleri beklenmektedir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan veri kayıt formu ile toplanmıştır. Çalışmanın sonucu ve değerlendirilmesi kongrede sözlü olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Minecraft, Etkinlik Çizelgeleri