Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


Bir Mesleki Gelişim Uygulamasi Örneği: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi
Mesleki gelişim, öğrenci kazanımlarını geliştirmek için öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek üzere düzenlenen etkinlikleri ifade etmektedir. Öğretmenlerin tutum ve görüşlerinde bir değişiklik yaratmak, sınıf içi uygulamaların geliştirilmesi ve bunun sonucunda öğrenci kazanımlarında istendik yönde bir değişikliğin meydana gelmesiyle mümkün olabilir. Bir mesleki gelişim programının oluşturulmasında belirleyici değişkenler hedef, içerik ve uygulama yapılacak bağlamdır. Etkili bir mesleki gelişim programı oluşturabilmek için aynı anda çeşitli mesleki gelişim modellerinden yararlanılabilir. Mesleki gelişim programlarının gelişim sürecine bakıldığında bu programların genellikle öğretmenlere kazandıkları becerileri öğrencilerle uygulama fırsatı sunmayan ve izleme desteği içermeyen bir ya da iki günlük seminer ya da kurslar aracılığıyla sunulan eğitimlerden oluştuğu görülmektedir (Knight, 2009;Morrier vd., 2011). Genelde tek seferlik olan bu programlar kapsamında yeni bir uygulama öğrenen öğretmenler; öğrendiklerini sınıf ortamında uygulama girişiminde bulunduklarında birçok sorunla karşı karşıya kalmakta ve bu uygulamaların sınıf ortamlarına doğru biçimde aktarımını yapamamaktadırlar (Değirmenci, 2018;Guskey, 2002). 2010’lu yılların başlarından itibaren mesleki gelişim kapsamında öğretmene kazandırılan becerilerin sınıf ortamında uygulamalarını talep ederek gerektiğinde sınıf içinde ya da dışında öğretmene uzman desteği sağlamak bir seçenek olarak gelişmeye başlamıştır. Öğretmen koçluğu uygulaması olarak adlandırılan bu uygulama okulun ve uzmanların özelliklerine ve olanaklarına bağlı olarak farklı biçimlerde gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet vermekte olan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu birimlerinde çalışmakta olan öğretmenler için kapsamlı bir mesleki gelişim modeli geliştirilerek uygulamaya geçirilmiştir. Mesleki gelişim uygulaması iki aşamada gerçekleştirilmiştir: (a) gereksinim analizi yapma, (b) iki aşamalı mesleki gelişim etkinliği sunma.
Mesleki gelişim uygulaması başlatılmadan önce gereksinim analizi yapılmış ve öğretmen gereksinimleri doğrultusunda her ay bir modül çalışılacak şekilde modüller ve içerikleri belirlenmiştir. Bu kapsamında 16 modülden oluşan bir müfredat hazırlanmıştır. Mesleki gelişim etkinliği sırasında her bir modül iki aşamalı olarak düzenlenmiştir. Birinci aşama kuramsal ve uygulamalı olarak bilgi aktarımının hedeflendiği ön eğitim aşamasıdır. Ön eğitim aşamasından hemen sonra öğretmen kazanımlarını belirleyebilmek üzere sınav yapılmıştır. Sınavlar aynı zamanda performansı yüksek olan öğretmenleri belirleyerek ödüllendirmek üzere kullanılmıştır. Ardından öğretmenlerin edindikleri kuramsal bilgileri uygulama becerilerini değerlendirmek üzere iş başında ya da hazırladıkları videolar üzerinden süpervizyonluk yapılarak geribildirim sunulmuştır. Sunu sırasında merkeze ilişkin tanıtıcı bilgilere ve bir model olarak mesleki gelişim etkinliğinin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin açıklamalar paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki gelişim, eğitici eğitimi, öğretmen eğitimi