Bildiri Konusu:Zihin Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


“ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKULA DEVAM DURUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ”
Bakanlığımızın hazırladığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde özel eğitim ’’Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi olarak tanımlanmıştır’’. Bu tanımdan yola çıkarak özel eğitim uygulama okullarının özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için büyük önem taşıdığı görülmektedir. Bu araştırmada özel eğitim uygulama okulu öğrencilerinin okula devam durumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma hem betimsel hem de ilişkisel tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Betimsel araştırmalarda bir konudaki mevcut durum araştırılıp belirlenirken, İlişkisel Tarama Modelinde ise iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki düzeyi istatistiksel testler kullanılarak ölçülmeye çalışılır (Karasar, 2010). Araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir Rehberlik Ve Araştırma Merkezi tarafından 2019-2023 öğretim yılları arasında Özel Eğitim Uygulama Okullarına yönlendirilmesi yapılan öğrencilerin velilerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemi kapsamında 90 veli oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüş formu aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin betimsel analizi frekans (f), yüzde (%) ve kümülatif yüzde (%) ile, ilişkisel analizi ise cinsiyet, yaş ve engel türü açısından ki kare bağımsızlık testi tekniği kullanılarak karşılaştırmalı incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında araştırma sonuçları; okulda yardımcı personelin (servis rehber personeli) özbakımda kullanılmaması, diğer çocukların olumsuz davranışları, okulun konumunun uzak olması, okulun fiziki imkanlarının (tuvaletler, sınıfortamı vb.) yetersiz olması, öğretmenlerin ilgisiz olması, okul servis imkanlarının kısıtlı olması, okul yöneticilerinin bakış açısı, okulda verilen eğitimin içeriği /kalitesinin düşük olması, aile eğitim düzeyinin ve ailelerin ekonomik durumunun düşük düzeyde olması şeklinde sıralanmıştır. İlişkisel analiz sonucunda ise devamsızlığa neden olan etkenlerin kız öğrencileri erkek öğrencilere göre daha fazla etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU, ÖZEL EĞİTİM, DEVAMSIZLIK, ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ