Bildiri Konusu:Otizmli Spektrum Bozukluğu olan Bireylerin Eğitimi


Yetişkinlik Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Desteklenmesi Gereken Beceriler
Son yıllarda Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylere sağlanan tanı ve müdahale hizmetlerinde ciddi bir artış olmasına rağmen yetişkinlik dönemindeki OSB olan bireylerin ihtiyaçlarını destekleyen hizmetler henüz yeterli bir düzeye ulaşamamıştır (Gerhardt ve Lainer, 2010; Howlin vd., 2015). Oysaki artan tanı ve müdahale hizmetlerinin temel amacı doğru bir şekilde geçişleri destekleyerek, gerekli planlama ve programlamaları yaparak OSB olan bireylere başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını devam ettirecek becerileri kazandırmak, başka bir ifadeyle onları yetişkinlik dönemine hazırlamaktır. Bu bağlamda yetişkinlik döneminde OSB olan bireylerin gereksinim duyacakları öncelikli alanları belirlemek ve işlevsel yaşam alanlarında özel eğitim hizmetlerinin yaşam boyu eğitim hizmetleri kapsamında ele alınmasını sağlamak öncelikli olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda yetişkin OSB olan bireylere yetişkinlik döneminde sunulması gereken eğitim hizmetlerinin bağımsız yaşamı destekleyici çerçevede günlük yaşam, öz bakım, sosyal yaşam, mesleki eğitim, serbest zaman ve güvenlik becerileri olarak doğru stratejilerle planlanması gerekmektedir. Bu amaçla desteklenen yetişkin OSB olan bireyler kendi yemeğini hazırlayan, hijyenik bakımını yapan, yaşam alanını düzenleyen, toplumsal yaşamda kurallara uyan, kendi kişisel güvenliğini sağlayan, boş zamanlarını etkili geçiren ve istihdamda yer alan bağımsız bireyler olarak yaşam kalitelerini arttırarak toplumsal yaşama katılım sağlayacaktır. Bu çalışmada yetişkin OSB olan bireylerin tanısal özelliklerinin, yetişkinlik döneminde yaşanılan sorunların ve bağımsız yaşam için desteklenmesi gereken becerilerinin neler olduğu örneklerle sunulacaktır.
Kaynaklar
Gerhardt, P. F., ve Lainer, I. (2010, 09). Addressing the Needs of Adolescents and Adults with Autism: A Crisis on the Horizon. Journal of Contemporary Psychotherapy, 41(1), 37-45. doi:10.1007/s10879-010-9160-2
Howlin, P., Arciuli, J., Begeer, S., Brock, J. Clarke, K., Costley, D., Rita, P., Falkmer, T., Glozier N., Gray, K., Guastella, A., Horstead, S., Rice, L., Stancliffe, R., J., West, S., Yam, C. ve Einfeld, S. (2015). Research on adults with autism spectrum disorder: Roundtable report. Journal of Intellectual and Developmental Disability. 40:4, 388-393. https://doi.org/10.3109/13668250.2015.1064343

Anahtar Kelimeler: OSB, yetişkinlik dönemi, bağımsızlık, bağımsız yaşam becerileri