Bildiri Konusu:Öğrenme Güçlüğü olan Bireylerin Eğitimi


Yazma Güçlüğü Olan Bir Lise Öğrencisinin İkna Edici Metin Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
Yazma güçlüğü (YG) olan çocuklar yaşadıkları güçlükler nedeniyle ödev yapma, not tutma, kendini yazı ile ifade etme, ikna edici ya da öyküleyici türde metin yazma gibi bilişsel ve üstbilişsel yazma görevlerinde başarısızlıklar yaşamaktadırlar. Bu durum onların akademik yaşantısını olumsuz olarak etkilemekte ve yazmaya karşı olumsuz tutumlar geliştirmelerine neden olmaktadır. Çünkü herhangi bir öğrenci okulda geçirdiği zamanın büyük bir kısmında yazma becerisine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle YG olan çocukların yazma becerilerinin geliştirilmesi okul yaşantıları için son derece önemlidir. Yazma becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan ve öne çıkan stratejilerden biriside STOP & DARE (DENE ve İKNA Et) stratejisidir. DENE ve İKNA Et stratejisi Öz Düzenlemeli Strateji Geliştirme Modeli (ÖDSGM) temelinde Harris ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen bir ikna edici metin yazma stratejisidir. Bu çalışma kapsamında araştırmacılar tarafından uyarlanan strateji özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) tanısı olan ve yazmada yoğun problemler yaşayan 15 yaşındaki bir lise öğrencisine uygulanmış ve ikna edici metin yazma becerisi üzerindeki etkililiği incelenmiştir. Vaka çalışması olarak desenlenen çalışmada strateji ÖDSGM adımları izlenerek 4 hafta süren toplamda 15 oturumda öğretilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkeni DENE ve İKNA et stratejisidir. Araştırmanın bağımlı değişkenleri ise ikna edici metin öğeleri (ana fikir, destekleyici fikirler, argümanları destekleyen örnekler ve sonuç cümlesi), bağlantı sözcükleri, metin uzunluğu (sözcük sayısı), metnin bütünsel kalitesi ve yazmaya yönelik tutumdur. Uygulama öncesinde öğrencinin bir iki öğeyi geçmeyen, bağlantı sözcüklerinin kullanılmadığı, oldukça kısa ve bütünsel kalitesi düşük metinler ürettiği gözlenmiştir. Elde edilen bulgularda öğrencinin tüm öğelerin yer aldığı, üç dört bağlantı sözcüğünün kullanıldığı, daha uzun ve bütünsel kalitesi daha yüksek metinler ürettiği görülmüştür. Ayrıca öğrenci uygulama öncesinde planlamaya hiç zaman ayırmazken uygulamadan sonra 10-12 dakika zaman ayırmaya başlamış ve yazmaya yönelik tutumunda olumlu yönde artış gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özel Öğrenme Güçlüğü, Yazma Güçlüğü, İkna Edici Yazma, DENE ve İKNA et Stratejisi