Bildiri Konusu:Zihin Yetersizliği olan Bireylerin Eğitimi


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME SÜREÇLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Dünyaya gelen tüm çocuklar birbirine benzememekte, fiziksel duyuşsal ve bilişsel açıdan farklı özellikler göstermektedir. Akranlarına göre daha düşük veya daha yüksek performans gösteren çocuklar özel eğitime gereksinim duyabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine (2000) göre, özel gereksinimli birey “çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyde anlamlı farklılık gösteren bireyler” olarak tanımlanmaktadır. Özel gereksinimli bireylerin de tipik gelişim gösteren akranları gibi uygun eğitim ortamlarında alanında uzman öğretmenler tarafından, güçlü okul -aile –veli iletişimi ve diğer tüm eğitim paydaşlarının aktif katılımının sağlandığı bir öğrenme sürecine maruz kalması önem arz etmektedir. Özel eğitim öğrencilerinin öğrenme süreçleri aynı zamanda söz konusu öğrencilerin ailelerinin maruz kaldıkları toplumsal ve duygusal problemlerin azaltılmasınna yönelik durumları da kapsaması önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu çalışma ile özel eğitim öğrencilerinin öğrenme süreçlerine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın deseni nitel araştırma yöntemlerinde sıkça tercih edilen fenomenolojik desen olarak planlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Taslak olarak hazırlanan görüşme formunun kapsam geçerliğinin belirlenmesi için oluşturulan Uzman Değerlendirme Formundan (UDF) elde edilen veriler ile formda gereken değişiklikler yapılmıştır. Veriler betimsel analize tabi tutularak, tablolar halinde sunulmuştur Çalışmaya özel eğitim okullarında görev yapan 22 erkek, 34 kadın olmak üzere toplam 56 öğretmen katılmıştır. Verilerin analizi sonucunda Eğitim Öğretim sürecinde veliler ile yaşanılan problemlere ilişkin olarak, katılımcıların çoğunluğu problem yaşadığını dile getirirken bu problemleri; ilgisizlik, kabullenememe, iletişim problemi, bilgilendirme isteğinde tutarsızlık ve yetersizlik hissi temaları ile açıklamış ve bu katılımcıların çoğunluğu bu problemleri sıklıkla yaşadığının ifade etmiştir. Velilerle iş birliği ve iletişim sürecinin geliştirilmesine yönelik olarak ’veli eğitimleri yapılmalı, velilerle etkili iletişim ve işbirliği, her ay bir kez veli toplantısı yapılmalı adlı temalarda görüş birliğine varıldığı görülmüştür. Araştırma sonucunda öğretmenlerin veliler ile iletişim kurma konusunda problem yaşadığı, öğretmelerin eğitimler ile sürekli yenilenme ihtiyacı hissettikleri, özel eğitim okullarının alternatif materyallerle sürekli desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Özel gereksinsimli bireylerin gün geçtikçe sayılarının artmasının söz konusu olduğu düşünüldüğünde, özel eğitim öğrenme süreçlerinin verimliliğinin artması adına öğretmenlerin sürekli olarak hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Öğretmen, Öğrenme Süreçleri