Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN SINIFLARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMINA DAİR SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI
Teknoloji, eğitim alanında önemli gelişmeler kaydederek, öğretim etkinliklerinin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Teknoloji, bireylerin eğitim ortamlarında kazandığı bilgi ve becerileri daha etkin bir şekilde kullanabilmesine, öğrencilerin öğretim sırasında ve sonrasında anında dönüt almalarına yardımcı olmaktadır (Smith, Spooner ve Wood, 2013). Teknolojinin eğitim ortamlarında etkili bir öğretim aracı olmasının yanında sağladığı önemli bir katkı da özel gereksinimli bireylere bağımsız bireyler olmalarını sağlamasıdır. Bu bağlamda alanyazına yardımcı teknoloji kavramının kazandırıldığı görülmektedir.
Bu araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin sınıflarında teknoloji kullanımlarına dair ulusal tez merkezindeki tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Günden güne gelişen teknolojilerin, yetersizlik sahibi bireylere yönelik faydalarının önemini ve ülkemiz için bu araştırmaların neresinde olduğunu anlamak ve öğretmen, öğrenci paydaşları için sunulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.. Bu amaçla “özel eğitim öğretmeni”, “özel eğitim sınıfları” ve “teknoloji” anahtar kelimeleri kullanılarak ulusal tez merkezi üzerinde sistematik bir literatür taraması yapılmıştır. Bu süreçte PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) süreci takip edilmiştir (Moher vd., 2009; Page vd., 2021). Bu taramada anahtar kelimeler ile ulaşılan tezlerin erişime açık olanlar ile sınırlandırılmıştır. Anahtar kelimelerle yapılan ilk taramada 74 teze ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar arasından özet taraması yapılarak ampirik olan ve özel eğitim alanı ile ilgili olan tezler çalışmaya dahil edilmiş, diğerleri dışarıda bırakılmıştır. Bu inceleme sonrasında 12 teze ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 12 tez detaylı olarak incelenmesine devam edilmektedir. Bu on iki tezin özet ve giriş kısmı incelendiğinde ortaya konan genel konular şu şekilde gözlemlenmiştir; (a) öğretmenlerin yardımcı teknolojileri yetkin bir şekilde kullanmaları, (b) yetersizlik gruplarına ilişkin doğru yardımcı teknolojilerin seçimi, (c) öğretmenlerin teknoloji kullanımındaki yeterlilikleri , (d) yetersizlik gruplarına göre teknolojik materyal geliştirme, (e) akıllı oyuncakların ders konularının aktarımındaki yeri, (f) mobil eğitsel yazılım tasarımlarının gelişimi ve değerlendirilmesi, (g) sanal gerçeklik uygulamaların yetersizlikle olan etkileşimi. Bu genel bakıştan hareketle bu temalar etrafınca; Yetersizlik sahibi bireylerinin teknolojiye duyduğu ihtiyaç, öğretmenlerin teknoloji kullanımındaki yeterlilikleri, özel eğitimde teknoloji kullanımının getirileri bulgular kısmı oluşturulup olunacak buradan hareketle analiz sonuçları belirtilen temalar çerçevesinde sunum esnasında paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Özel eğitim sınıfları, teknoloji, yardımcı teknolojiler, özel gereksinimli bireyler, özel eğitim öğretmenleri.