Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Eğitim


KAPSAYICI EĞİTİM ORTAMLARINDA İLKOKUL ÖĞRETMENLERIN İHTİYAÇLARI
Bu araştırmanın amacı, kapsayıcı eğitim ortamlarda çalışan ilkokul öğretmenlerinin farkındalıklarını ve eğitim teknolojisi kullanımlarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada özellikle, öğretmenlerin kapsayıcı eğitim hakkındaki bilgi düzeylerini, eğitim teknolojilerine olan farkındalıklarını ve kullanımlarını ve hangi tür desteklere ihtiyaç duyduklarını belirlemek için bir ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler, ihtiyaç analizi anketi aracılığıyla toplanmıştır. Nicel verilerin toplanmasının ardından, nitel veriler odak grup görüşmeleriyle elde edilmiştir. Bu çalışmada her bir odak grup çalışması, beş farklı okulda çalışan dört ila yedi öğretmenden oluşmuştur. Veriler, 133 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket ve 50 öğretmenle yapılan odak grup görüşmeleri aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular, öğretmenlerin özel eğitim gereksinimli öğrenciler hakkındaki bilgilerinin yetersiz olduğunu ve bu noktada destek ihtiyaçları olduğunu göstermiştir. Ayrıca sınıfların kalabalık olduğu ve öğretmenlerin hem özel eğitim gereksinimli öğrencilerle hem de tipik gelişim gösteren öğrencilerle etkili bir eğitim ortamı oluşturma konusunda sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştır. Bir başka bulgu ise öğretmenlerin kapsayıcı sınıf ortamında teknolojik araç ve materyalleri etkili bir şekilde kullanma ve özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere yönelik teknoloji destekli öğretim planlamada bazı kısıtlamalar yaşadığıdır. Ayrıca, okulların teknolojik ekipmanlarının yetersiz olduğu da ortaya çıkmıştır. Son olarak, öğretmenlerin kapsayıcı ortamlarda özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için müfredatı ve öğrenme hedeflerini uyarlamada sınırlamalar yaşadığı bulunmuştur. Kapsayıcı eğitimin kalitesini artırmak için, saha deneyimlerine dayalı hizmet içi eğitimlerin planlanması önerilebilir. Kapsayıcı ortamlarda eğitim teknolojisinin etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, müfredata eğitim teknolojisinin entegrasyonunda öğretmenlere uzman desteği sağlanması ve eğitimler verilmesi de yararlı olacaktır. Araştırma sonuçlarının, literatüre, kapsayıcı eğitim alanına ve politika yapıcılara fayda sağlaması beklenmektedir.

*Bu çalışma Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı (Proje Numarası: TREESP2.1.IQSES/P-03/032) tarafından ve ayrıca İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından da desteklenmiştir (Proje numarası: SDP-2022-36920).

Anahtar Kelimeler: : İhtiyaç analizi, kapsayıcı eğitim, eğitim teknolojisi, özel eğitimde eğitim teknolojisi