Bildiri Konusu:Kaynaştırma/ Bütünleştirme Uygulamaları


Okul Öncesi Öğretmenlerin Kaynaştırma Öz Yeterlik Algıları: Yordayıcı Değişkenler
Etkili ve başarılı kaynaştırma uygulamalarını hayata geçirmek, öğretmenlerin kaynaştırma öz yeterlik algılarını desteklemeyi gerektirmektedir. Kaynaştırma öz yeterlik algısının ilişkili olduğu değişkenleri belirlemek işe nereden başlayacağımızı gösterecektir. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerin mesleki benlik saygısı, kaynaştırma öz yeterlik algısı ve kaynaştırma eğitime yönelik kursa/hizmet içi eğitime katılım durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Nicel yöntem olan ilişkisel araştırmadan faydalanılan araştırma, uygun örnekleme yöntemi ile araştırmaya katılan 293 okul öncesi öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak demografik bilgi formu, okul öncesi kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin öz yeterlik (algı) ölçeği, mesleki benlik saygısı ölçeği kullanılmıştır. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış ve bu araştırma için geçerli ve güvenilir oldukları ortaya koyulmuştur. Veriler analiz edildiğinde tanımlayıcı sonuçlar, öğretmenlerin kaynaştırma öz yeterlik algıları ve mesleki benlik saygılarının yüksek düzeyde olduğunu göstermiş, korelasyonel analiz iki değişken arasındaki orta düzey ilişkiyi ortaya koymuştur. Manova analizi sonuçları kaynaştırma eğitime yönelik kurs/hizmetiçi eğitim almanın kaynaştırma öz yeterlik algısının planlama ve değerlendirme, bilgi ve iletişim ve öğretim stratejileri alt boyutlarını olumlu yönde farklılaştırdığı, öğretim yöntemleri alt boyutunu farklılaştırmadığını göstermiştir. Regresyon analizi sonucunda ise mesleki benlik saygısı ile kaynaştırma eğitime yönelik kursa/ hizmet içi eğitime katılım durumunun kaynaştırma öz yeterlik algısının anlamlı yordayıcıları (%40.3) olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, önceki çalışmalara okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma öz yeterlik algısı, mesleki benlik saygısı ve kaynaştırma eğitime yönelik kursa/hizmet içi eğitime katılım durumları ilişkisi konusunda ayrıntı sağlamaktadır. Öğretmenlerin mesleki benlik saygılarının artması ve kaynaştırma eğitime yönelik kurs/hizmet içi eğitimlere katılımlarının sağlanması kaynaştırma öz yeterlik algılarını da olumlu etkileyecektir. Öğretmenlerin kaynaştırma öz yeterlik algılarını desteklemede öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin ve kursların yayınlaştırılması, içeriklerin ihtiyaçlara göre düzenlenmesi ve öğretmenlerin mesleki benlik saygılarını artıracak politikaların uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: kaynaştırma, okul öncesi, kaynaştırma öz yeterlik algısı, mesleki benlik saygısı, hizmet içi eğitim