Bildiri Konusu:Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar/Etkili Uygulamalar


Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere Depremden Korunmanın Öğretiminde Güç Kartı Stratejisinin Etkililiği
Bu araştırmada gelişimsel yetersizliği olan bireylere depremden korunmanın öğretiminde güç kartı stratejisinin etkililiğini incelenmiştir. Çalışmada tek denekli araştırma yöntemlerinden katılımcılar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya gelişimsel yetersizliği olan ve yaşları 8-14 arasında değişen üç çocuk katılmıştır. Katılımcılardan ikisinin zihinsel yetersizlik, birinin ise öğrenme güçlüğü tanısı bulunmaktadır. Başlama düzeyi, toplu yoklama ve uygulama oturumları katılımcıların devam ettikleri okulun özel eğitim sınıfında gerçekleştirilmiştir. Uygulama oturumları sırasında katılımcı ve uygulamacı yan yana oturmuştur. Bu araştırmada uygulanan güç kartı stratejisi güç kartı öyküsü ve güç kartı bileşenlerinden oluşmuştur. Güç kartı öyküsü katılımcılara tablet bilgisayar aracılığıyla sunulmuştur. Katılımcıların ilgi duydukları veya kendilerine rol-model aldıkları kahramanlar farklılaştığı için her bir öyküde ve güç kartında yer alan kahramanlar farklılaşmıştır. Ancak geri kalan cümle sayıları, cümle uzunlukları ve stratejinin uygulanma biçiminde bir farklılık olmamıştır. Bu araştırmada belirlenen depremden korunma davranışları; çök-kapan-tutun yapmak ve deprem sonrası binayı tahliye etmektir. Araştırma bulguları güç kartı stratejisinin gelişimsel yetersizliği olan bireylere depremden korunmanın öğretiminde etkili olduğunu göstermiştir. Tüm katılımcılar hedef beceriyi ölçüt düzeyinde sergilemişlerdir. Katılımcılar öğrendikleri becerileri sürdürmüşler ve farklı ortamlara genelleyebilmişlerdir. Bu araştırmada elde edilen bulguların gelişimsel yetersizliği olan bireylere sosyal ve uyumsal becerilerin öğretiminde güç kartı stratejisinin etkililiğinin incelendiği çalışmalarda elde edilen bulgularla tutarlılık gösterdiği söylenebilir. Araştırmada katılımcıların kendilerinden, ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden sosyal geçerlik verileri toplanmıştır. Sosyal geçerlilik bulguları; katılımcıların kendilerinin, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin çalışma hakkında olumlu görüşler ifade ettiklerini göstermiştir. Araştırmada uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik verileri toplanmıştır. Bu araştırmanın yalnızca okul ortamında gerçekleştirilmiş olması bir sınırlılık olarak düşünülmektedir. Bu araştırmanın bulgularına dayalı olarak ileri araştırmalara ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güç kartı stratejisi, gelişimsel yetersizlik, güvenlik becerileri, depremden korunma.