Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


Mikro Öğretim Tekniği ile Sunulan Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Mikro öğretim öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretmenlik davranış ve yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan, teknolojiden de destek alarak sistemli bir şeklide deneme imkânı sunan hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde kullanılabilen bir öğretim tekniğidir. Mikro öğretimde amaç, öğretmenlere veya öğretmen adaylarına sunacakları öğretimi bir ön deneme fırsatı tanıyarak onlara geribildirim ve destek vermektir. Yapılan araştırmaların sonuçları, özellikle eğitim fakültelerinde okutulan özel öğretim yöntemleri derslerinde mikro öğretim tekniğinin kullanılması hizmet öncesi dönemde öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri ile kendilerinin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmeleri açısından fayda sağladığını göstermektedir. Ulusal ve uluslararası alanyazın incelendiğinde mikro öğretimin öğretmen yetiştirmede sıklıkla kullanıldığını ve araştırmalara konu olduğunu ancak özel eğitim öğretmeni yetiştirme alanında daha sınırlı araştırmaların olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle özel eğitim öğretmenliği alanında mikro öğretim tekniği uygulanarak yürütülen bir dersi öğretmen adaylarının deneyim ve görüşlerine dayanarak incelemenin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı mikro öğretim tekniği kullanılarak öğretim yapılan “Özel Eğitimde Matematik Öğretimi” dersinin özel eğitim öğretmenliği öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek tasarlanmış ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Veriler, öğretmen adaylarının mikro öğretime yönelik görüş ve deneyimlerini almak için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 2022-2023 güz yarı yılı sonunda öğretmen adayları ile görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Bu araştırmada, araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmaya katılanların mikro öğretim hakkındaki derinlemesine deneyimlerini ve düşüncelerini belirleyerek onların yaşantıları ve bu yaşantılara yükledikleri anlamları ortaya çıkarmak hedeflendiğinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları amaca yönelik derinlemesine ve kullanışlı bilgiye kolay ulaşılabilmek için amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 2022-2023 akademik yılında “Özel Eğitimde Matematik Öğretimi” dersini mikro öğretim tekniği ile alan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden yirmi yedi öğretmen adayı bu araştırmanın katılımcı grubunu oluşturmaktadır. Ayrıca derslerde yapılan mikro öğretim uygulamalarının video kayıtları da incelenmiştir. Verilerin analizi betimsel analiz yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi devam etmekte olduğundan elde edilen bulgu ve sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: mikro öğretim, özel eğitimde matematik öğretimi, öğretmen yetiştirme, akademik beceri öğretimi, öğretmen nitelikleri.