Bildiri Konusu:Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi


Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü ve erken okuryazarlık bilgilerinin karşılaştırılması
Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü ve erken okuryazarlık bilgilerinin karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda araştırma grubunun verileri İstanbul İli 2022-2023 eğitim- öğretim yılı güz döneminde resmi ve özel okul öncesi eğitimi veren anasınıfı ve anaokullarında görev yapan 144 okul öncesi öğretmeninden toplanmıştır. Araştırmaya dahil edilen okul öncesi öğretmenlerin (x̄= 31.02, ss= 5.73, max=58, min=22) yaş aralığında (x̄= 7,64, ss= 5.16, max=33, min=1) mesleki kıdem yılındadır. %94,4'ü kadın ve %5,6'sı erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Laçin'in (2022) geliştirdiği " Erken Okuryazarlık Bilgi Testi " ve Sümer Dodur ve Altındağ Kumaş (2020) tarafından Türk kültürüne uyarlaması yapılan " Disleksi Bilgi ve İnanç Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon kat sayısı ve çoklu doğrusal regrasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuca göre okul öncesi öğretmenlerin öğrenme güçlüğü genel bilgisi, tanıya ilişkin bilgisi ve tedaviye ilişkin bilgisinin oldukça düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerin erken okuryazarlık becerilerine yönelik bilgisinin de düşük olduğu alt boyutlar açısındanda (harf bilgisi, sesbilgisel farkındalık, sözcük bilgisi, yazı farkındalığı, dinlediğini anlama) benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne yönelik genel bilgisi, tanıya ilişkin bilgisi ve tedaviye ilişkin bilgisi ile erken okuryazarlığa yönelik genel bilgi, harf bilgisi, sesbilgisel farkındalık, yazı farkındalığı ve dinlediğini anlamaya yönelik bilgisi arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda okul öncesi öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgisi artarken erken okuryazarlık becerisine yönelik bilgisininde artış gösterdiği, ancak bu artışın düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerin öğrenme güçlüğüne yönelik genel bilgisinin %17' sini, tanıya ilişkin bilgisinin %8' ini, tedaviye ilişkin bilgisinin %17' sini erken okuryazarlık becerilerine yönelik bilgilerinin açıkladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: öğrenme güçlüğü, okul öncesi, öğretmen, erken okuryazarlık